Havenbedrijf kiest bouwers voor kade-uitbreiding

Kade-uitbreiding
Mark van der Hoeven (Van Oord), Dirk Osthus (HOCHTIEF), Jeroen Steens (director Port Development Havenbedrijf Rotterdam), Ronald de Geus (Ballast Nedam) en Boudewijn Siemons (Havenbedrijf Rotterdam).

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het bouwcontract voor de kade-uitbreiding in de Amaliahaven gegund aan HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord. Zij gaan 2,5 kilometer kade aanleggen.

In de Amaliahaven hebben RWG en APMT hun containerterminals gevestigd. Op dit moment bestrijken zij respectievelijk 1.700 en 1.500 meter kade. Door 2,5 kilometer extra kade aan te leggen, kunnen deze bedrijven uitbreiden. Zowel RWG als APMT hebben al opties getekend voor de ontwikkeling van terreinen in de Amaliahaven.

Kade-uitbreiding

HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord kwamen na een Europese aanbesteding als beste voor deze opdracht uit de bus. De kade-uitbreiding komt aan weerszijden van de circa 2,5 kilometer lange haven. Het gaat om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Naar verwachting zal de eerste 500 meter nieuwe kademuur eind volgend jaar klaar zijn. Anderhalf jaar later moet de hele uitbreiding gereed zijn.

‘Achterkraanbaan’

De kades worden voorzien van sensoren, zodat de krachten en eventuele vervormingen kunnen worden gemonitord. Naast het aanleggen van de kades zullen deze ook worden vrijgebaggerd tot een diepte van 20 meter onder NAP. De bouwers leggen verder een 1,8 kilometer lange, op palen gefundeerde ‘achterkraanbaan’ aan, waarover de achterste poten van containerkranen kunnen rijden. 

Capaciteitsstijging

Het Havenbedrijf Rotterdam voorziet dat de huidige, door de e-verkoop gestimuleerde groei in containeroverslag zal doorzetten. Na de kade-uitbreiding kunnen de twee terminals 4 miljoen TEU extra containers verwerken. Dit betekent voor Rotterdam een capaciteitsstijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar.

Zie ook: Aanbesteding vervoersdienst op Tweede Maasvlakte

English translation

Port Authority chooses builders for quay extension in Amaliahaven

The Port of Rotterdam Authority has awarded the construction contract for quay extension in the Amaliahaven to HOCHTIEF, Ballast Nedam and Van Oord. They will construct 2.5 kilometres of quay.

RWG and APMT are both operating container terminals in the Amaliahaven. At the moment they cover respectively 1,700 and 1,500 metres of quay. By constructing an additional 2.5 kilometres of quay, these companies will be able to expand. Both RWG and APMT have already signed options for the development of sites in the Amaliahaven.

Quay extension

HOCHTIEF, Ballast Nedam and Van Oord were the best tenderers for this contract. The quay extension will be on both sides of the port, which is approximately 2.5 kilometres long. It involves 1,825 metres of deep-sea quay, 160 metres of inland shipping quay and 360 metres of soil-retaining walls. The first 500 metres of new quay wall are expected to be completed by the end of next year. The entire expansion should be completed eighteen months later.

Sensors

The quays will be fitted with sensors to monitor the forces and any deformations. Besides the construction of the quays, they will also be dredged to a depth of 20 metres below sea level. The builders are also constructing a 1.8-kilometre-long ‘rear crane track’, founded on piles, over which the rear legs of container cranes can ride. 

Capacity increase

The Port of Rotterdam Authority expects the current growth in container transhipment, stimulated by e-sales, to continue. After the quay extension the two terminals will be able to handle 4 million TEU extra containers. For Rotterdam, this means a capacity increase of 28 percent compared to last year.