Energietransitie

English translation ->

Het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond stelt 58,5 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van de energietransitie. Bedrijven en andere organisaties kunnen er vanaf het vierde kwartaal van dit jaar van gebruikmaken.

Het JTF is een nieuw Europees fonds dat tot doel heeft de energietransitie in Europese industriële regio’s te versnellen. De uitvoering vindt regionaal plaats. In Nederland gaat het om zes gebieden: Groot-Rijnmond, Groningen, IJmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Limburg.

Versnellen energietransitie

Voor de regio Rijnmond is een bedrag van 58,5 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam een regionaal transitieplan opgesteld, waarin de te verwachten regionale effecten worden benoemd van de EU-klimaatdoelen voor de periode 2030-2050. In de regio Rijnmond wordt op drie sporen ingezet, waarvoor de EU-gelden ook beschikbaar zijn: voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en/of het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

‘Belangrijke impuls’

Bij Plant One Rotterdam werd deze week een voorlichtingsbijeenkomst over het nieuwe fonds gehouden. Gedeputeerde Jeannette Baljeu was een van de aanwezigen: “We moeten onze CO2-uitstoot beperken en de overstap maken naar schone energie. De gelden vanuit Europa, beschikbaar via het JTF, zijn een belangrijke impuls voor de energietransitie in de regio Rijnmond. Met het JTF zetten we in op zowel de economische transitie, als de daaraan gekoppelde arbeidsmarkttransitie.”

Zie ook: Toekomstscenario’s helpen Havenbedrijf Rotterdam

English translation

New European fund for energy transition

The Just Transition Fund (JTF) Rijnmond is providing 58.5 million euro to accelerate the energy transition. Companies and other organisations can make use of it from the fourth quarter of this year.

The JTF is a new European fund aimed at accelerating energy transition in European industrial regions. Implementation takes place regionally. In the Netherlands, six regions are involved: Greater Rijnmond, Groningen, IJmond, West Brabant, Zeeuws-Vlaanderen and South Limburg.

Three tracks

An amount of 58.5 million euro is available for the Rijnmond region. For this, the province of Zuid-Holland and the municipality of Rotterdam have drawn up a regional transition plan, naming the expected regional effects of the EU climate goals for the period 2030-2050. In the Rijnmond region, there are three tracks for which the EU funds are also available: for companies working or contributing to accelerating the energy transition, renewing the economy and/or making the labour market resilient.

‘Important impuls’

An information session on the new fund was held at Plant One Rotterdam this week. Commissioner Jeannette Baljeu was among those present: “We need to reduce our CO2 emissions and make the switch to clean energy. The funds from Europe, available through the JTF, are an important impulse for the energy transition in the Rijnmond region. With the JTF, we are betting on both the economic transition, and the related labour market transition.”