Energiestromen

English translation ->

De overslag van goederen in de haven van Rotterdam is op min of meer hetzelfde niveau gebleven. Wel waren er veranderingen in energiestromen.

Uit de cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar blijkt dat de overslag in de Rotterdamse haven 351 miljoen ton bedraagt. Dat is een minieme stijging van 0,3 procent. Zo nam de overslag van kolen met 24,8 procent toe omdat er meer van wordt gebruikt in elektriciteitscentrales. De aanvoer van minerale oliën daalde met 13,1 procent, vanwege een verminderde aanvoer uit Rusland.

Energiestromen

Wel werd er meer ruwe olie (5,4 procent) overgeslagen. Ook nam de overslag van LNG toe, met maar liefst 73,8 procent. Onder meer uit de VS kwamen grote aantallen LNG ter vervanging van Russisch aardgas dat in het verleden per pijpleiding naar Noordwest-Europa kwam. Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt in een commentaar van een drastisch gewijzigd energielandschap. “De hoge energieprijzen maken dat vooral de energie-intensieve chemische industrie het zwaar heeft. Een snellere energietransitie maakt ons op lange termijn minder afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Op korte termijn moeten we de voor onze samenleving zo belangrijke chemische industrie zien te behouden.” Volgens Castelein zou het een goede prestatie zijn als de overslag dit jaar op hetzelfde niveau uitkomt als in 2022.

Zie ook: Toekomstscenario’s helpen Havenbedrijf Rotterdam

English translation

Changing energy flows in port of Rotterdam

Cargo throughput at the port of Rotterdam remained at more or less the same level. However, there were changes in energy flows.

Figures for the first nine months of this year show that throughput in the port of Rotterdam was 351 million tonnes. That is a minuscule increase of 0.3 per cent. Thus, coal transhipment increased by 24.8 per cent as more of it is used in power plants. Landings of mineral oils fell 13.1 per cent, due to reduced supplies from Russia.

Suffering

However, more crude oil (5.4 per cent) was transhipped. LNG transhipment also increased, by as much as 73.8 per cent. Among others, large volumes of LNG came from the US to replace Russian natural gas that in the past came to northwest Europe by pipeline. CEO Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority commented, speaking of a drastically changed energy landscape. “High energy prices mean that the energy-intensive chemical industry in particular is suffering. In the long term, a faster energy transition will make us less dependent on geopolitical developments. In the short term, we need to preserve the chemical industry, which is so important for our society.” According to Castelein, it would be a good performance if throughput this year reaches the same level as in 2022.