Selecteer Pagina

Onderzoek naar Delta Corridor richting Noordrijn-Westfalen

door | 20 mei, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Infrastructuur

Warmteleiding

Archieffoto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

De aanleg van een pijpleidingenverbinding van Rotterdam via Chemelot naar Noordrijn-Westfalen biedt verschillende voordelen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek naar deze Delta Corridor. 

De studie is verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot. Daaruit blijkt dat de aanleg van vier nieuwe pijpleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 een aantal voordelen oplevert.

Concurrentiepositie

Ten eerste rijden er dan minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute, wat het mogelijk zou maken om meer huizen langs het spoor te bouwen. Ten tweede komt dit de concurrentiepositie van Chemelot ten goede. Ten derde biedt dit de industrie kansen om productieprocessen te verduurzamen. Laatste voordeel is dat de haven van Rotterdam zich zo kan ontwikkelen tot ‘duurzame energiehaven’.

Delta Corridor

De aanleg van de vier pijpleidingen kost ruim 1 miljard euro. Als de vier leidingen apart zouden worden aangelegd, vallen de kosten 365 miljoen euro hoger uit. Het tracé van Rotterdam via Moerdijk, Tilburg en Venlo naar Chemelot zou het meest gunstig zijn. Voor alleen Nederland is de aanleg van de pijpleidingen onrendabel. Door deze door te trekken naar Noordrijn-Westfalen en Antwerpen kunnen de kosten wel worden terugverdiend.

Voorsprong

De initiatiefnemers hebben afgesproken de plannen ‘voortvarend’ op te pakken. Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam: “De haven die als eerste met pijpleidingen voor waterstof en CO2 verbonden is met de industrie in het binnenland heeft een voorsprong op concurrerende havens in Noordwest-Europa.”

Zie ook: ‘Miljarden aan investeringen lopen risico’

English translation

Research on Delta Corridor towards North Rhine-Westphalia

The construction of a pipeline connection from Rotterdam via Chemelot to North Rhine-Westphalia offers several advantages. This has been shown by a feasibility study into this Delta Corridor.

The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management, the Port of Rotterdam Authority and Chemelot. It shows that the construction of four new pipelines between Rotterdam, Chemelot and North Rhine-Westphalia for the transport of C4-LPG, propylene, hydrogen and CO2 would bring a number of benefits.

Competitive position

Firstly, fewer trains carrying hazardous substances would run along the Brabant route, which would make it possible to build more houses along the railway. Secondly, this would benefit Chemelot’s competitive position. Thirdly, it offers the industry opportunities to make production processes more sustainable. The final advantage is that the port of Rotterdam can thus develop into a ‘sustainable energy port’.

Delta Corridor

The construction of the four pipelines will cost over 1 billion euros. If the four pipelines were laid separately, the costs would be €365 million higher. The route from Rotterdam via Moerdijk, Tilburg and Venlo to Chemelot would be the most favourable. The construction of the pipelines is uneconomic for the Netherlands alone. By extending them to North Rhine-Westphalia and Antwerp, the costs could be recovered.

Head start

The initiators have agreed to take up the plans ‘energetically’. Ceo Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority: “The port that is the first to be connected with the inland industry by pipelines for hydrogen and CO2 has a head start on competing ports in Northwest Europe.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!