Selecteer Pagina

Midden- en West-Brabant zet in op CO2-reductie

door | 31 mei, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Haven

English translation ->

Zes bedrijven in de regio Midden- en West-Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant een intentieverklaring ondertekend. Het doel is CO2-reductie te realiseren en de energietransitie te versnellen.

De bedrijven Shell, Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE en SABIC zijn lid van de Industrietafel Midden- en West-Brabant. Met het tekenen van de intentieverklaringen stellen zij allereerst te willen werken aan CO2-reductie. Volgens de zes bedrijven is er meer CO2-winst te behalen dan uit een eerdere inventarisatie in het kader van het Cluster Energie Strategieën (CES-en) bleek. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld voor CO2-afvang en -gebruik, een warmtenet en elektrificatie, die in totaal jaarlijks tot een CO2-besparing van 8,5 Mton kunnen leiden.

CO2-reductie

De bedrijven zeggen intensief met de overheid en netbeheerders in gesprek te willen over de benodigde infrastructuur. Het gaat daarbij om buisleidingen voor het transport van CO2 en waterstof, warmtenetuitbreidingen en aanpassingen aan het elektriciteitsnet in de regio. Volgens de bedrijven is het ‘nadrukkelijk de bedoeling dat kleinere ondernemingen kunnen verduurzamen en profiteren dankzij de investeringen en inspanningen van de samenwerkende industriële partners. “De provincie juicht het toe dat de industrie in Midden- en West-Brabant in onderlinge samenwerking de klimaatproblemen helpt aanpakken”, verklaart gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie).

Zie ook: Havenbedrijf Moerdijk tevreden over 2021

English translation

Central and West Brabant committed to CO2 reduction

Six companies in the Central and West Brabant region have signed a declaration of intent together with the province of North Brabant. The aim is to reduce CO2 and accelerate the energy transition.

The companies Shell, Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE and SABIC are members of the Industrietafel Central and West Brabant. By signing the declarations of intent, they state that they want to work on CO2 reduction first and foremost. According to the six companies, there is more CO2 to be gained than appeared from an earlier inventory within the framework of the Cluster Energy Strategies (CES). Various plans have been developed for CO2 capture and use, a heat network and electrification, which in total could lead to annual CO2 savings of 8.5 Mton.

Pipelines

The companies say they want to enter into intensive discussions with the government and network operators about the necessary infrastructure. This includes pipelines for the transport of CO2 and hydrogen, expansion of heat networks and adjustments to the electricity network in the region. According to the companies, ‘the intention is explicitly that smaller businesses can become more sustainable and benefit from the investments and efforts of the cooperating industrial partners’. “The province welcomes the fact that the industry in Central and West Brabant is working together to help tackle the climate problems”, says Commissioner Anne-Marie Spierings (Energy).

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!