Selecteer Pagina

Meer voorbereidingstijd door uitstel Omgevingswet

door | 1 jun, 2021 | Archief, Haven

Omgevingswet

Foto: Eric Bakker/Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

De invoering van de Omgevingswet is met zes maanden uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geeft bedrijven meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

Het nieuwe systeem omvat één wet met alle regels over de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen vier besluiten en een ministeriële regeling. De oorspronkelijke datum waarop de Omgevingswet zou worden ingevoerd was 1 januari 2022. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt echter dat er meer tijd nodig is om op een verantwoorde manier met de nieuwe wet te beginnen, waarbij vergunningverlening gewoon door kan gaan.

Omgevingswet

1 juli 2022 wordt de nieuwe startdatum. Het extra halfjaar is nodig om het digitale systeem op te leveren. Hierop zijn een landelijk deel met onderdelen van bevoegde gezagen aangesloten, zodat die met het hele systeem kunnen werken. Dankzij het uitstel hebben bedrijven meer tijd om zich op de Omgevingswet voor te bereiden. Ook kunnen zij uitzoeken in hoeverre de nieuwe regels voor hun activiteiten verschillen van de huidige en wat het overgangsrecht erover zegt. 

Decentraal niveau

Volgens de VNCI is het belangrijk de lokale plannen in het oog te houden, aangezien een deel van de regels wordt gedecentraliseerd. “Wat staan de omgevingsvisies en -plannen in de buurt van een bestaand bedrijf toe aan nieuwe ontwikkelingen of voor de onderwerpen geur, geluid en trillingen, die geheel naar decentraal niveau zijn gebracht? Zijn Brzo/Bevi-bedrijven als risicobron genoemd in die plannen? Ook relevant is de vraag of er windturbines in de buurt van Brzo-bedrijven mogelijk worden”, aldus de brancheorganisatie op haar website.

Zie ook: Vergunningwijzer, ook voor andere havengebieden

English translation

Postponement of Omgevingswet gives more time for preparation

The introduction of the Omgevingswet has been postponed by six months to 1 July 2022. This gives businesses more time to prepare.

The new system comprises a single act containing all rules relating to the physical living environment. This includes four decrees and a ministerial regulation. The original date on which the Omgevingswet was to be introduced was 1 January 2022. However, outgoing Minister of the Interior Ollongren believes that more time is needed to start working with the new Act in a responsible way, whereby the granting of permits can continue as usual.

Digital system

1 July 2022 will be the new starting date. The extra six months are needed to deliver the digital system. A national part with parts of the competent authorities is connected to this, so that they can work with the entire system.
Thanks to the postponement, companies have more time to prepare for the Omgevingswet. They can also find out to what extent the new rules for their activities differ from the current ones and what the transitional law says about them.

Local plans

According to the VNCI, it is important to keep an eye on local plans, as some of the rules will be decentralised. “What do the environmental visions and plans in the vicinity of an existing company allow for new developments or for the subjects odour, noise and vibration, which have been brought entirely to the decentralised level? Are Brzo/Bevi companies mentioned as risk sources in those plans? Also relevant is the question of whether wind turbines will be possible in the vicinity of Brzo companies”, according to the branch organisation on its website.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!