Selecteer Pagina

De raffinaderij wordt een energiepark

door | 1 jan, 2021 | Archief, Petrochemie

energiepark

English translation ->

Zie de raffinaderij als een energiepark, zegt downstream director Huibert Vigeveno van Shell. Hij wil meer klantgericht opereren: minder bulk, meer hoogwaardige chemie.

Vigeveno stelt in gesprek met het FD beter te willen luisteren naar de klant. In plaats van producten te maken en deze naar de markt te brengen, dient Shell meer de focus op de klant te richten en te helpen ‘hem of haar winstgevend de CO2-uitstoot terug te dringen’. “Meer dan duizend bedrijven hebben aangegeven in 2050 klimaatneutraal te worden, maar ze hebben nog geen idee hoe. Dat biedt enorme kansen voor ons.”

Energiepark

De energietransitie gaat grote gevolgen hebben voor de raffinaderijen, verwacht Vigeveno, die volgens het FD een goede kans maakt Ben van Beurden als ceo op te volgen bij Shell. “We hebben nu wereldwijd veertien raffinaderijen. Dat gaan we terugbrengen naar zes. De raffinaderij wordt een energiepark. Het gaat straks niet meer om de vraag: hoeveel ruwe olie kan ik in de raffinaderij verwerken tot producten, maar welke producten kan ik maken waar de klant om vraagt? Minder bulkgedreven en meer hoogwaardige chemie bijvoorbeeld.” 

Dit houdt volgens Vigeveno ook in dat Shell-raffinaderijen minder producten maken die worden verbrand, zoals benzine en diesel, en meer bitumen en smeerolie: producten waar de CO2 in blijft behouden.

Zie ook: Shell Pernis voorkeurslocatie H-vision

English translation

The refinery becomes an energy park

Think of the refinery as an energy park, says downstream director Huibert Vigeveno of Shell. He wants to operate in a more customer-oriented way: less bulk, more high quality chemistry.

Vigeveno wants to listen better to the customer, he says to the FD. Instead of making products and bringing them to the market, Shell should focus more on the customer and help ‘him or her to reduce CO2 emissions profitably’. “More than a thousand companies have indicated they will become climate neutral by 2050, but they have no idea how. That offers enormous opportunities for us.”

Energy park

The energy transition will have major consequences for the refineries, expects Vigeveno, who according to the FD has a good chance of succeeding Ben van Beurden as CEO at Shell. “We now have fourteen refineries worldwide. We are going to reduce that to six. The refinery will be an energy park. It will no longer be about the question: how much crude oil can I process into products in the refinery, but which products can I make that the customer asks for? Less bulk driven and more high quality chemistry for example.” 

According to Vigeveno, this also means that Shell refineries make fewer products that are burned, such as petrol and diesel, and more bitumen and lubricating oil: products in which the CO2 is retained.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!