H-vision

English translation ->

Het terrein van Shell Pernis is de voorkeurslocatie van H-vision voor het bouwen van een blauwewaterstoffabriek. Dat zegt Alice Krekt (Deltalinqs), die de overheid tot spoed aanspoort.

H-vision is het samenwerkingsverband van verschillende bedrijven dat werkt aan plannen voor de bouw van twee blauwewaterstoffabrieken in Rotterdam. De CO2 die bij deze productie vrijkomt, wordt opgevangen en opgeslagen. De eerste fabriek, die een capaciteit van 750 megawatt krijgt, zou in 2026 klaar moeten zijn. 

H-vision nog duur

In het huismagazine van Bilfinger zegt Alice Krekt dat er het nodige werk is verzet aan het project. “Het hele proces is scherp in beeld en we hebben inmiddels ook een voorkeurslocatie: het Shell-terrein in Pernis.” Wel is deze manier van blauwe waterstof produceren nog duur, zegt Krekt, en H-vision is dan ook in gesprek met de overheid over financiering van de fabriek.

Daadkracht nodig

Ook is er wetgeving nodig voor het transport van veiligheid en veiligheidsnormering. “We zijn nog niet te laat, maar we moeten nu wel gaan opschieten”, aldus Krekt. “Bij de coronacrisis hebben we gezien hoe goed de overheid kan doorpakken. Er was in één weekend een steunpakket voor ondernemers. Die daadkracht is nu ook nodig.” (Foto: Pierre Crom)

Zie ook: Nog meerdere uitdagingen voor H-vision

English translation

Shell Pernis preferred location for H-vision

The Shell Pernis site is H-vision’s preferred location for building a blue hydrogen plant. That’s what Alice Krekt (Deltalinqs) says, urging the government to speed things up.

H-vision is an alliance of various companies working on plans to build two blue hydrogen plants in Rotterdam. The CO2 released during this production will be captured and stored. The first plant, which will have a capacity of 750 megawatts, should be ready in 2026. 

H-vision still expensive

In Bilfinger’s magazine Alice Krekt says that a lot of work has been done on the project. “The whole process is in focus and we now also have a preferred location: the Shell site in Pernis.” However, this method of producing blue hydrogen is still expensive, says Krekt, and H-vision is in talks with the government about financing the plant.

Decisiveness needed

Legislation is also needed for the transport of hydrogen and safety standards. “We’re not too late yet, but we have to hurry now”, says Krekt. “During the corona crisis we saw how well the government can act. There was a support package for entrepreneurs in one weekend. That decisiveness is now also needed.”