Chemische industrie

English translation ->

De chemische industrie verkeert in een zorgelijke situatie, stelt VNCI-voorzitter Paul de Krom. Volgens hem moet het inkopen van onnodig duur gas worden voorkomen.

Met een gasprijs die in Nederland 10 keer hoger is dan in de VS en 23 keer hoger dan begin vorig jaar, is het voor de chemische industrie uitermate lastig om rendabel te kunnen opereren, zegt De Krom in zijn column op de website van de VNCI. Chemiebedrijven leggen hun productie stil, wat ook gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid. “Het stilleggen van de productie kan je misschien wel even doen, maar is op termijn natuurlijk geen houdbare optie. De situatie is ronduit zorgelijk”, aldus De Krom.

Problemen chemische industrie

Naast de torenhoge energieprijzen kampt de chemie met een aantal andere onzekerheden, zoals de beschikbaarheid van gas, de capaciteit van stroomnetten, de stikstofproblematiek en de schaarste op de arbeidsmarkt. “We hebben alle ingrediënten voor een ‘Perfect Storm’ waar je niet vrolijk van wordt. De chemische industrie staat bovendien voor een gigantische, noodzakelijke verduurzamingsopgave die miljarden investeringen vergt.”

Lasten

De Krom ziet geen mogelijkheden om op korte termijn uit de energiecrisis te komen. “Wat is wijsheid? In ieder geval door geen middel onbenut te laten om onnodig duur gas in te kopen.” Hij roept het kabinet op om de trend te stoppen van het verhogen van de lasten voor bedrijven. Ook wil hij ‘een flinke slinger geven’ aan het verduurzamen van de samenleving. 

Zie ook: Best practice voor chemielogistiek

English translation

Chemical industry in ‘worrying situation’

The Dutch chemical industry is in a worrying situation, says VNCI chairman Paul de Krom. According to him, the purchase of unnecessarily expensive gas should be avoided.

With a gas price in the Netherlands that is 10 times higher than in the US and 23 times higher than at the beginning of last year, it is extremely difficult for the chemical industry to operate profitably, says De Krom in his column on the VNCI website. Chemical companies are halting production, which also has consequences for the economy and employment. “Stopping production may be something you can do for a while, but it’s obviously not a sustainable option in the long run. The situation is downright worrying,” says De Krom.

Uncertainties

Besides the sky-high energy prices, the chemical industry is also faced with a number of other uncertainties, such as the availability of gas, the capacity of power grids, the nitrogen issue and labour shortages. “We have all the ingredients for a ‘Perfect Storm’ that does not make you happy. What’s more, the chemical industry is faced with a huge, necessary sustainability challenge that will require billions in investments.”

Trend

De Krom does not see any possibilities for getting out of the energy crisis in the short term. “What would be wise? In any case, by leaving no stone unturned to buy unnecessarily expensive gas.” He calls on the cabinet to stop the trend of increasing the burden on companies. He also wants to “give a big boost” to making society more sustainable.