Volle kracht vooruit voor groene waterstof

Groene waterstof

English translation ->

Wil de Nederlandse industrie in 2030 voor de helft van groene waterstof gebruikmaken, dan zullen er snel stappen moeten worden gezet. Dat is de uitkomst van een studie van TNO en CE Delft.

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat in 2030 de helft van alle waterstof groen moet zijn. TNO en CE Delft hebben in opdracht van de VNCI, VNO-NCW en tien industriële bedrijven onderzocht wat dit betekent voor de Nederlandse industrie, die veel waterstof gebruikt. Deze week zijn de uitkomsten bekendgemaakt.

Vraag naar groene waterstof

Het EU-doel is ambitieus, stellen de onderzoekers, maar haalbaar. Dan dienen er echter wel snel stappen moeten worden gezet. De verwachte vraag naar groene waterstof zal tussen de 80 en 130 PJ bedragen. Om die beantwoorden, zal er het nodige moeten worden gedaan aan de elektriciteitsproductie, elektrolyse- en importcapaciteit. Er is minstens 5 GW extra wind op zee nodig dan de geplande 10 GW.

Extra windmolens

“Voor een echte groene Nederlandse waterstofeconomie moeten overheid en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder het vergroten van de opwek- en de elektrolysecapaciteit. We weten nu dat het kan als we zorgen voor snelle procedures, extra windmolens op zee, goede coördinatie, een slim stimulerings- en certificeringssysteem én duidelijke doelen”, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Zie ook: De kleur van waterstof

English translation

Full speed ahead for green hydrogen

If the Dutch industry is to make half of its use of green hydrogen by 2030, steps will have to be taken quickly. That is the outcome of a study by TNO and CE Delft.

The European Commission has proposed that half of all hydrogen should be green by 2030. TNO and CE Delft were commissioned by VNCI, VNO-NCW and ten industrial companies to investigate what this means for the Dutch industry, which uses a great deal of hydrogen. The results were published this week.

Feasible

The EU target is ambitious, the researchers say, but feasible. However, steps will have to be taken quickly. The expected demand for green hydrogen will be between 80 and 130 PJ. To meet it, the necessary work will have to be done on electricity production, electrolysis and import capacity. At least 5 GW extra wind at sea will be needed in addition to the planned 10 GW.

Extra wind turbines

“For a truly green Dutch hydrogen economy, government and industry must work together to increase generation and electrolysis capacity. We now know that it is possible if we ensure fast procedures, extra wind turbines at sea, good coordination, a smart stimulation and certification system and clear goals”, says Ingrid Thijssen, President of VNO-NCW.