Selecteer Pagina

VEMW: uitvoering en regie zijn nodig

door | 11 aug, 2021 | Archief, Energie

English translation ->

Er liggen plannen, maar het schort aan de uitvoering. Ook is regie nodig van de kant van de overheid. Dit stelt algemeen directeur Hans Grünfeld van de VEMW in reactie op het nieuwe rapport van het VN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Als het IPCC-rapport één ding duidelijk maakt, dan is het dat er drastische maatregelen nodig zijn om op de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius beperkt te houden. “Vergaande veranderingen zijn vereist”, stelt Grünfeld. “Het goede nieuws is dat in Nederland de plannen klaar liggen voor sectoren als de industrie, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Met onder meer het Klimaatakkoord 2030, de zes Cluster Energie Strategieën (CES) en de 33 Regio Energie Strategieën (RES).”

Uitvoering

Het schort echter, vindt de VEMW-directeur, aan de uitvoering van de plannen. “Alle opties zijn nodig. Om die goed uit te voeren is samenwerking met de overheid cruciaal. We kunnen daarbij niet wachten op internationale afspraken, en maken ons zorgen over de langdurige kabinetsformatie. Er is behoefte aan heel veel meer hernieuwbare energie, zoals groene elektriciteit en koolstofarme waterstof. En infrastructuur voor het transport van die energiedragers en CCS.”

Barrières wegnemen

“De industriële en andere energiegebruikers hebben, om hun rol in de transitie te kunnen spelen, naast netbeheerders, investeerders en technologieleveranciers de overheid nodig. Om barrières weg te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving en ruimtelijke inpassing. Om regie te voeren. En om draagvlak te creëren, onder meer door stimulering en bewustwording”, aldus Grünfeld.

Zie ook: ‘CCS sterke business case voor Nederland’

English translation

VEMW: implementation and direction are needed

There are plans in place, but there is a lack of implementation. The government also needs to take the lead. This is the opinion of VEMW‘s managing director Hans Grünfeld in response to the new report by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

If the IPCC report makes one thing clear, it is that drastic measures are needed to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. “Far-reaching changes are required”, says Grünfeld. “The good news is that in the Netherlands the plans are ready for sectors such as industry, agriculture, mobility and the built environment. These include the Climate Agreement 2030, the six Cluster Energy Strategies (CES) and the 33 Region Energy Strategies (RES).”

Implementation

What is lacking, however, in Grünfeld’s opinion, is the implementation of the plans. “All options are needed. To implement them properly, cooperation with the government is crucial. We cannot wait for international agreements, and we are worried about the lengthy formation of the government. There is a need for much more renewable energy, such as green electricity and low-carbon hydrogen. And infrastructure for the transport of those energy carriers and CCS.”

Awareness

“To play their part in the transition, industrial and other energy users need the government alongside grid operators, investors and technology suppliers. To remove barriers, for example, when it comes to legislation and spatial planning. To direct the process. And to create support, for example by stimulating and raising awareness”, according to Grünfeld.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!