Selecteer Pagina

Van Loon (Shell): Zonder bestaande business geen nieuwe

door | 6 mei, 2021 | Archief, Energie, Petrochemie

Nucleaire waterstofproductie

Foto: Shell

English translation ->

Shell moet de bestaande business benutten om te kantelen, vindt president-directeur Marjan van Loon. Ze stelt dat je op die manier zelfs een voorsprong in de energietransitie kunt opbouwen.

“Heel lang hebben we gedacht – ook toen ik vijf jaar geleden begon als president-directeur – ‘de energietransitie betekent nieuwe dingen doen en stoppen met oude dingen doen’”, zegt Van Loon in Shell Venster. “Nu zien we dat je de bestaande business moet gebruiken om te kantelen, dat je daar zelfs een voorsprong mee hebt als je dat goed doet. 

Bestaande business

“We hebben een groot voordeel dat we een raffinaderij hebben in Pernis, bijvoorbeeld. Die gebruiken we in de overgang van een grijze- naar een groenewaterstofeconomie. Zo werken we aan een waterstoffabriek om te investeren in zwaar transport op waterstof. Die fabriek draait op de energie van ons windpark”, aldus de president-directeur.

Springplank

“En terwijl we ons samen met klanten voorbereiden op deze nieuwe energiedrager, vergroenen wij met waterstof de fabrieken van Shell Pernis”, zegt Van Loon. “Restwarmte leveren we aan woningen. We maken nog meer biobrandstoffen. En straks nog meer synthetische producten. De bestaande fabrieken gebruiken we als springplank voor de energietransitie.”

Niet makkelijk

Van Loon beaamt dat dit niet altijd even makkelijk is uit te leggen aan ‘het grote publiek’. “Dat moet je niet simpel willen platslaan. Veel mensen denken ook dat je bezig bent met het verdedigen van je oude verdienmodel, van je oude producten: ‘Ja, je zegt dit alleen maar omdat je gewoon nog aardolie wilt verkopen’. Maar als je dan aangeeft dat we natuurlijk het oude verdienmodel zullen moeten afbouwen en – zonder arrogant te klinken – grote kansen zien voor ons bedrijf in de energietransitie, dan nuanceert dat wel.”

Zie ook: Eerste kraakpijpen bij Shell Moerdijk gearriveerd

English translation

Van Loon (Shell): No new without existing business

Shell must use the existing business to turn around, thinks CEO Marjan van Loon. She argues that in this way, you can even gain a head start in the energy transition.

“For a long time we thought – even when I started as CEO five years ago – ‘the energy transition means doing new things and stopping doing old things'”, Van Loon says in Shell Venster. “Now we see that you have to use the existing business to tilt, that you even have a head start with that if you do it well.”

Hydrogen plant

“We have a great advantage in that we have a refinery in Pernis, for example. We are using it in the transition from a grey to a green hydrogen economy. We are working on a hydrogen plant to invest in heavy transport on hydrogen. That plant will run on the energy from our wind farm,” says the Chief Executive Officer.

Residual heat

“And while we are preparing for this new energy carrier with customers, we are greening Shell Pernis’ factories with hydrogen,” Van Loon said. “Residual heat we supply to homes. We are making even more biofuels. And soon even more synthetic products. We are using the existing factories as springboards for the energy transition.”

‘Not always easy’

Van Loon agrees that this is not always easy to explain to ‘the general public’. “You mustn’t want to simply beat about the bush. Many people also think that you are defending your old business model, your old products: ‘Yes, you are only saying this because you still want to sell oil’. But if you then indicate that we will of course have to phase out the old business model and – without sounding arrogant – see great opportunities for our company in the energy transition, then that does provide some nuance.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!