Selecteer Pagina

TenneT blijft miljarden steken in elektriciteitsnet

door | 14 mrt, 2023 | Energie, Infrastructuur, Nieuws

elektriciteitsnet

Foto: TenneT

English translation ->

TenneT heeft het afgelopen jaar 4,5 miljard euro gestoken in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. De komende jaren gaat dit bedrag oplopen, kondigt de netbeheerder aan.

De netbeheerder maakte vandaag zijn jaarresultaten bekend. TenneT leed een verlies van circa 1 miljard euro. “Ondanks grote druk op de leveringszekerheid van elektriciteit en energie, de ongekende volatiliteit op de energiemarkten en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, hebben wij opnieuw onze belofte waargemaakt van een hoge netbeschikbaarheid van 99,9996 procent en zijn we erin geslaagd bijna 4,5 miljard euro te investeren in projecten om de energietransitie te faciliteren”, verklaart Manon van Beek ceo van TenneT. De komende tien jaar zullen deze jaarlijkse investeringen groeien naar minstens 8 miljard euro.

Elektriciteitsnet

Vanwege ‘een stijgende vraag naar elektriciteit en een ongekende hausse aan netaansluitingsaanvragen’ ging TenneT het afgelopen jaar over tot een tijdelijke stop op de uitgifte van nieuwe aansluitingsaanvragen. Om dit op te lossen is een nationaal consultatieproces gestart om te zoeken naar meer flexibiliteit in de elektriciteitsvraag van de industrie. Het Nationaal Actieprogramma Netcongestie is opgestart met als opdracht om ‘op alle mogelijke manieren meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren’. 

Medewerkers werven

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt breidde TenneT het aantal medewerkers met 777 uit tot een kleine 7.400 mensen. De netbeheerder noemt de beschikbaarheid van personeel een kritiek punt, ook gezien de verwachte verdere groei. In samenspraak met universiteiten en door middel van campagnes wil TenneT meer talent aantrekken.

Zie ook: Veilig en vertrouwelijk data uitwisselen

English translation

TenneT continues to invest billions into grid upgrade

Last year, TenneT put 4.5 billion euros into expanding the electricity grid. This amount will increase in the coming years, the grid operator announced.

The grid operator announced its annual results today. TenneT incurred a loss of around 1 billion euros. “Despite great pressure on the security of supply of electricity and energy, unprecedented volatility in the energy markets and high gas and electricity prices, we once again delivered on our promise of high grid availability of 99.9996 per cent and managed to invest almost EUR 4.5 billion in projects to facilitate the energy transition,” explained Manon van Beek CEO of TenneT. Over the next 10 years, these annual investments will grow to at least EUR 8 billion.

More flexibility

Due to “a rising demand for electricity and an unprecedented boom in grid connection applications”, TenneT last year proceeded to temporarily halt the issuance of new connection applications. To resolve this, a national consultation process was launched to seek more flexibility in the industry’s electricity demand. The National Grid Congestion Action Programme was launched with a mandate to “create more space on the electricity grid in every possible way”.

Workforce

Despite the tight labour market, TenneT expanded its workforce by 777 to just under 7,400 people. The grid operator calls the availability of staff a critical issue, also given the expected further growth. In consultation with universities and through campaigns, TenneT aims to attract more talent.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!