Selecteer Pagina

Stabiele prestaties havenbedrijf in turbulent jaar

door | 24 feb, 2023 | Haven, Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een stabiel jaar beleefd. De overslag bleef gelijk, terwijl de omzet toenam.

2022 was een turbulent jaar, waarin de oorlog in Oekraïne de wereldmarkten flink opschudde. Dit leidde tot ‘ongekende verschuivingen’ in de verschillende goederenstromen in de wereldhaven die Rotterdam is. De totale overslag kwam uit op 467,5 miljoen ton, wat vrijwel gelijk (-0,3 procent) is aan 2021, toen de overslag op 468,7 miljoen ton uit kwam. De omzet nam met 6,9 procent toe tot 825,7 miljoen euro.

Rusland

Achterliggende cijfers laten echter grote wijzigingen zien. De containeroverslag daalde bijvoorbeeld met 5,5 procent in TEU, vooral omdat na de Russische inval in Oekraïne het containertransport van en naar Rusland stil viel. De aanvoer van LNG nam daarentegen spectaculair toe, met 63,9 procent, als alternatief voor Russisch gas, waarbij opvallend veel (30 procent) uit de VS kwam. De import van kolen groeide met 17,9 procent omdat de Duitse kolencentrales meer draaiuren maakten. In plaats van uit Rusland kwam veel ruwe olie uit landen als Saoedi-Arabië, Nigeria, Angola en Noorwegen.

‘Gebrek aan tempo’

“Het Rotterdamse bedrijfsleven en alle dienstverleners hebben snel en adequaat kunnen inspelen op de veranderingen”, refereert ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam aan de Russische invasie. “De oorlog heeft ook de risico’s laten zien van een grote afhankelijkheid van één of enkele landen voor cruciale sectoren. In die zin moet de oorlog een stimulans zijn om de weerbaarheid van Nederland en Europa op het gebied van energie en industrie te versterken. Dat betekent zorgen voor een versnelling van de productie van hernieuwbare energie en het behouden van strategische industrie. Maar zaken als het gebrek aan tempo in het stikstofdossier, de hoge energieprijzen in Europa en de snelheid en schaal waarmee de Amerikaanse overheid nu de verduurzaming van haar industrie aanjaagt, dreigen Nederland en Europa op achterstand te zetten. Hierin moeten we echt naar een hogere versnelling.”

Zie ook: Werving opvolger Castelein ligt stil

English translation

Stable performance of port authority in turbulent year

The Port of Rotterdam Authority experienced a stable year. Throughput remained the same, while turnover increased.

2022 was a turbulent year, with the war in Ukraine shaking up world markets. This led to “unprecedented shifts” in the various cargo flows in the world port that is Rotterdam. Total throughput came to 467.5 million tonnes, which is almost the same (-0.3 per cent) as 2021, when throughput reached 468.7 million tonnes. Turnover rose 6.9 per cent to 825.7 million euros.

LNG

However, underlying figures show big changes. Container throughput, for instance, fell 5.5 per cent in TEUs, mainly because container transport to and from Russia came to a standstill after the Russian invasion of Ukraine. By contrast, LNG shipments increased dramatically, by 63.9 per cent, as an alternative to Russian gas, with a remarkable amount (30 per cent) coming from the US. Coal imports grew by 17.9 per cent as German coal-fired power plants increased their operating hours. Instead of from Russia, much crude oil came from countries such as Saudi Arabia, Nigeria, Angola and Norway.

‘Lack of pace’

“The Rotterdam business community and all service providers were able to respond quickly and adequately to the changes,” Port of Rotterdam Authority CEO Allard Castelein referred to the Russian invasion. “The war also showed the risks of high dependence on one or a few countries for crucial sectors. In that sense, the war should be an incentive to strengthen the Netherlands’ and Europe’s resilience in energy and industry. That means ensuring an acceleration of renewable energy production and retaining strategic industry. But things like the lack of pace in the nitrogen file, the high energy prices in Europe and the speed and scale with which the US government is now driving the sustainability of its industry threaten to put the Netherlands and Europe at a disadvantage. In this, we really need to move up a gear.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!