Selecteer Pagina

Rotterdamse havenindustrie aan de slag met energietransitie

door | 17 mrt, 2023 | Duurzaamheid, Energie, Nieuws, Petrochemie

Foto: Actemium

English translation ->

De energietransitie leeft sterk onder het management van fabrieken in de Rotterdamse haven. Men bespaart op energie en bereidt zich met concrete doelen voor op de toekomst.

Dit blijkt uit onderzoek van Actemium. Het ondervroeg honderd directeuren, projectmanagers, engineers en technical managers van de Rotterdamse havenindustrie. Meer dan 80 procent zegt de energietransitie van groot belang voor het bedrijf te vinden. Slechts een op de twaalf vindt de energietransitie niet of nauwelijks belangrijk.

Strategie voor energietransitie

Twee derde van de respondenten zegt een uitgewerkte strategie voor de energietransitie te hebben. Bovendien heeft 83 procent van de bedrijfsonderdelen er genoeg budget voor vrijgemaakt. De respondenten verwachten met de transitie op de eerste plaats de totale energiekosten te verlagen (60 procent). Daarna volgen in gelijke mate (42 procent): innovatie en vernieuwing van productieprocessen, versterken van het bedrijfsimago en bestaanszekerheid/license to operate. 71 procent van de bedrijven zegt een concreet einddoel te hebben, meestal uitgedrukt in een percentage CO2-reductie.

Waterstof

De bedrijven richten hun strategie het vaakst op efficiënter en lager energieverbruik (80 procent). Op de tweede plaats (60 procent) staat vermindering van ongewenste emissies, gevolgd door verduurzaming middels een grotere inzet van duurzame brandstoffen. Het huidige energiegebruik wordt overheerst door fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas (83 procent) terwijl 42 procent fossiele brandstoffen gebruikt voor het opwekken van grijze stroom. Twee derde van de bedrijven gebruikt duurzaam opgewekte stroom. Waterstof wordt slechts in geringe mate gebruikt door 15 procent (grijze waterstof op basis van fossiele brandstoffen) en 13 procent (groene/blauwe waterstof) van de deelnemers. Alle bedrijven verwachten dat het gebruik van groene waterstof en biobrandstoffen over vijf jaar zal zijn gestegen.

Zie ook: TenneT blijft miljarden steken in elektriciteitsnet

English translation

Rotterdam port industry set to work on energy transition

Energy transition is very much alive among the management of factories in the port of Rotterdam. People are saving on energy and preparing for the future with concrete goals.

This is according to research by Actemium. It questioned one hundred directors, project managers, engineers and technical managers of the Rotterdam port industry. More than 80 per cent said they consider the energy transition of great importance to the company. Only one in 12 finds the energy transition of little or no importance.

Reducing costs

Two thirds of respondents say they have an elaborated strategy for energy transition. Moreover, 83 per cent of business units have allocated enough budget for it. Respondents expect the transition to reduce overall energy costs in the first place (60 per cent). This is followed in equal measure (42 per cent) by: innovation and renewal of production processes, strengthening the corporate image and livelihood/license to operate. 71 per cent of companies say they have a concrete end goal, usually expressed as a percentage of CO2 reduction.

Hydrogen

Companies most often focus their strategy on more efficient and lower energy consumption (80 per cent). In second place (60 per cent) is reduction of unwanted emissions, followed by sustainability through greater use of renewable fuels. Current energy use is dominated by fossil fuels such as oil, coal and gas (83 per cent) while 42 per cent use fossil fuels to generate grey electricity. Two-thirds of companies use sustainably generated power. Hydrogen is only slightly used by 15 per cent (grey hydrogen based on fossil fuels) and 13 per cent (green/blue hydrogen) of the participants. All companies expect the use of green hydrogen and biofuels to increase in five years’ time.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!