Selecteer Pagina

Overeenstemming over nieuwe haventarieven

door | 10 dec, 2021 | Archief, Haven

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) hebben overeenstemming bereikt over nieuwe haventarieven. De afspraken gelden voor drie jaar.

De haventarieven worden de komende jaren geïndexeerd. In 2022 bedraagt de indexatie 2,5 procent, in 2023 2,4 procent en het jaar daarop 2,3 procent. Het havenbedrijf stelt dat de tarieven in lijn liggen met zowel de inflatie als ‘de meest actuele ontwikkelingen in de markt’. De tarieven gelden voor de zee- en binnenvaart.

Concurrerende haventarieven

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam zegt vooral blij te zijn dat de tarieven in goed onderling overleg tot stand zijn gekomen. “Hiermee creëren we tarieven en kortingen per segment die concurrerend zijn ten opzichte van de andere havens, die de marktontwikkelingen in het betreffende segment vertegenwoordigen én die de maatschappelijke kosten en baten weerspiegelen. Dat ze voor de komende drie jaar vastliggen, zorgt daarnaast voor duidelijkheid en stabiliteit.”

Verdere digitalisering

“Vanuit de havengelden investeren in een efficiënte en duurzame haven is een must voor onze concurrentiepositie”, vindt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs. “Om hier invulling aan te geven, zal overlegd worden hoe het delen van data en verdere digitalisering nog gerichter ingezet kunnen worden ter verhoging van de efficiëntie van de haven. Portbase zal hierbij een centrale rol spelen”, stelt Kees Groeneveld, voorzitter van de VRC.

Zie ook: Wensen Deltalinqs: actie, snelheid en regie

English translation

Agreement on new port tariffs

The Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs and the Association of Rotterdam Shipbrokers (VRC) have reached agreement on new port tariffs. The agreements apply for three years.

The port tariffs will be indexed over the coming years. In 2022, the indexation will be 2.5 per cent, in 2023 2.4 per cent and the following year 2.3 per cent. The Port Authority states that the tariffs are in line with both inflation and ‘the most current developments in the market’. The tariffs apply to maritime and inland shipping.

Competitive rates

CEO Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority says he is particularly pleased that the rates have been arrived at in good mutual consultation. “With this, we are creating tariffs and discounts per segment that are competitive compared to other ports, that represent the market developments in the relevant segment and that reflect the social costs and benefits. The fact that they are fixed for the next three years also provides clarity and stability.”

Further digitalisation

“Investing in an efficient and sustainable port from the port dues is a must for our competitive position”, believes Deltalinqs chairman Victor van der Chijs. “In order to give substance to this, discussions will be held on how data sharing and further digitalisation can be used in an even more targeted way to increase the efficiency of the port. Portbase will play a central role in this,” says Kees Groeneveld, chairman of the VRC.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!