Selecteer Pagina

Nieuwe energie-infrastructuur gewenst

door | 27 sep, 2022 | Archief, Energie, Infrastructuur

English translation ->

Wil de in Rotterdam en Moerdijk gevestigd industrie een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen, dan moet er haast worden gemaakt met de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. Dit blijkt uit een update van de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk.

Uit deze update komt naar voren dat de doelen in 2030 haalbaar zijn, maar dat er haast moet worden gemaakt met de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. Dit vraagt om regie van de overheid en samenwerking met het bedrijfsleven, zo stellen het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Moerdijk.

Uit de nieuwe gegevens blijkt dat voor verduurzaming van het industriële cluster vier keer zoveel elektriciteit en twee keer zoveel waterstof als nu nodig is. Ook moet er CO2 worden opgeslagen om de klimaatdoelen op korte termijn te halen.

Energie-infrastructuur

“Nederland staat niet alleen voor een enorme opgave, maar we hebben  ook de kans om uit te groeien tot een belangrijke Europese hub voor waterstof en circulaire productie”, stelt Nico van Dooren van het Havenbedrijf Rotterdam. “Daarmee dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelen en duurzame werkgelegenheid, maar kunnen we ook onze afhankelijkheid van landen als Rusland verkleinen. Hiervoor blijft het wel essentieel dat de benodigde infrastructuur met prioriteit wordt aangelegd zodat we alle projecten tijdig van nieuwe, duurzame energie kunnen voorzien.”

‘Daadkrachtige aanpak’

Jayand Baladien (Havenbedrijf Moerdijk): “Hoewel de opgave groot is, worden er al stappen gezet. Havenbedrijf Moerdijk voert op dit moment constructieve gesprekken met partijen als TenneT, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, om Port of Moerdijk zo snel en zo goed mogelijk toekomstbestendig te maken. De cijfers uit de nieuwste CES-rapportage maken eens temeer duidelijk dat samenwerking en een daadkrachtige aanpak van de infrastructuur noodzakelijk is om de energietransitie mogelijk te maken. Daar zijn goede kansen voor.”

Zie ook: Zes sleutelprojecten voor de energietransitie

English translation

New energy infrastructure desired

If the industry based in Rotterdam and Moerdijk is to contribute to meeting climate targets, the construction of new energy infrastructure must be rushed. This is according to an update of the Cluster Energy Strategy (CES) Rotterdam-Moerdijk.

This update shows that the targets are achievable in 2030, but that the construction of new energy infrastructure must be hurried. This requires government direction and cooperation with industry, according to the Port of Rotterdam Authority and the Moerdijk Port Authority.
New data show that making the industrial cluster more sustainable will require four times as much electricity and twice as much hydrogen as now. CO2 must also be stored to meet short-term climate targets.

Climate goals

“The Netherlands not only faces a huge task, but we also have the opportunity to grow into a major European hub for hydrogen and circular production,” argues Nico van Dooren of the Port of Rotterdam Authority. “By doing so, we not only contribute to climate goals and sustainable employment, but we can also reduce our dependence on countries like Russia. For this, however, it remains essential that the necessary infrastructure is built as a priority so that we can supply all projects with new, sustainable energy in a timely manner.”

‘Constructive discussions’

Jayand Baladien (Moerdijk Port Authority): “Although the task is big, steps are already being taken. Havenbedrijf Moerdijk is currently having constructive discussions with parties like TenneT, the province of North Brabant and the municipality of Moerdijk, to make Port of Moerdijk future-proof as quickly and as well as possible. The figures from the latest CES report make it clear once again that cooperation and a decisive approach to infrastructure is necessary to make the energy transition possible. There are good opportunities for this.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!