Lijm en bouten
Foto: still video Rijkswaterstaat

With English translation ->

De Suurhoffbrug wordt deze zomer gerenoveerd. Hiervoor gebruikt Rijkswaterstaat een nieuwe methode: met lijm en bouten.

De brug bij Brielle en Oostvoorne stamt uit de jaren zeventig en is de toegangspoort tot de Maasvlakte. Er rijdt meer en zwaarder verkeer op dan bij de bouw was voorzien, en Rijkswaterstaat acht de tijd nu rijp voor het renoveren van de brug.

Lijm en bouten

Een brug kan op twee manieren worden versterkt: met hogesterktebeton of het plaatsen van staalplaten. Omdat hogesterktebeton te zwaar is voor de relatief lichte Suurhoffbrug, is voor staalplaten gekozen. Normaal gesproken worden staalplaten met lijm of bouten bevestigd. Rijkswaterstaat kiest voor beide.

Proef

De Suurhoffbrug beweegt te veel voor epoxylijm alleen. Daarom worden zowel lijm als bouten gebruikt. Het is de eerste brug in Nederland die met deze techniek wordt versterkt. Een afgelopen jaar door Rijkswaterstaat uitgevoerde proef wees uit dat lijm en bouten samen tot ‘boven verwachting goede prestaties’ leidden.

Ontwikkeling

Aan de ontwikkeling en het testen van de nieuwe techniek werkten de ingenieursbureaus Arup en Royal HaskoningDHV mee en aanneemcombinatie Stipt, bestaande uit Hollandia, Dura Vermeer, Besix en Mobilis TBI. Verder werkten TNO en TU delft mee aan het onderzoek.

Zie ook: Tijdelijke Suurhoffbrug op zijn plek gelegd

English translation

Glue and bolts keep Suurhoff bridge in place

The Suurhoff bridge is being renovated this summer. For this, Rijkswaterstaat uses a new method: with glue and bolts.

The bridge near Brielle and Oostvoorne dates from the 1970s and is the gateway to the Maasvlakte. More and heavier traffic uses it than was foreseen when it was built, and Rijkswaterstaat now considers the time ripe for renovating the bridge.

Glue and bolts

A bridge can be reinforced in two ways: with high-strength concrete or by placing steel plates. Because high-strength concrete is too heavy for the relatively light Suurhoff Bridge, steel plates were chosen. Normally steel plates are attached with glue or bolts. Rijkswaterstaat chooses both.

Test

The Suurhoff Bridge moves too much for epoxy glue alone. Therefore, both glue and bolts are used. It is the first bridge in the Netherlands to be strengthened with this technique. A test carried out last year by Rijkswaterstaat showed that glue and bolts together led to ‘above-average performance’.

Development

The engineering firms Arup and Royal HaskoningDHV and the contracting consortium Stipt, consisting of Hollandia, Dura Vermeer, Besix and Mobilis TBI, collaborated on the development and testing of the new technique. TNO and Delft University of Technology also contributed to the research.