Selecteer Pagina

Havenbedrijf Rotterdam start met Havenomgevingsfonds

door | 26 jul, 2021 | Archief, Haven

Hooglander op de Landtong Rozenburg

English translation ->

Havenbedrijf Rotterdam heeft het Havenomgevingsfonds opgericht. In dit fonds is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. Gemeenten in de regio Rotterdam kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds.

Boudewijn Simons, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken Havenbedrijf Rotterdam: “De regio Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen de sterke positie van de haven verder ontwikkelen als we er ook voor zorgen dat de regio een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te vestigen. Havenbedrijf Rotterdam wil daar graag aan bijdragen. Dit fonds is daar een voorbeeld van.”

Al geruime tijd wordt er binnen het Rotterdamse havengebied gewerkt met een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. In de herijkte Havenvisie (2019) is dit verder uitgewerkt. Tot vorig jaar bestond het BRG*-programma (*Bestaand Rotterdams Gebied). Dit programma was opgezet door onder andere het Rijk, Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam (voorloper van de MRDH) en financierde projecten die de leefomgevingskwaliteit verbeterden. Met het stoppen van het BRG heeft Havenbedrijf Rotterdam besloten tot oprichting van het Havenomgevingsfonds.

Gemeenten uit de regio Rotterdam kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het concreet om onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidhinder, stank, bodem- en waterkwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit om onderwerpen als (sociale) leefbaarheid, landschap, natuur en biodiversiteit, en gezondheid van de regio Rotterdam. Een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds is gemaximeerd tot maximaal 40 procent van de totale projectkosten.

English translation

Port Authority launches Port Environmental Fund

The Port of Rotterdam Authority has established the Port Environmental Fund. In this fund, EUR 1 million is available annually for projects that contribute to improving the quality of the living environment in the Rijnmond region. Municipalities in the Rotterdam region can apply for a contribution from this fund.

Boudewijn Simons, Director of Infrastructure & Maritime Affairs of the Port of Rotterdam Authority: “The Rotterdam region and the port are inextricably linked. We can further develop the port’s strong position if we also ensure that the region remains a pleasant place to live, work and settle. The Port of Rotterdam Authority wants to contribute to this. This fund is an example of that.”

For some time now, the Rotterdam port area has been working with a double objective: developing the port of Rotterdam and simultaneously improving the living and working environment. This has been further elaborated in the revised Port Vision (2019). Until last year, the BRG* programme (*Bestaand Rotterdams Gebied) existed. This programme was set up by, among others, the State, Province of South-Holland and the Urban Region Rotterdam (predecessor of the MRDH) and financed projects that improved the quality of the living environment. When the BRG stopped, the Port of Rotterdam Authority decided to establish the Harbour Environmental Fund.

Municipalities in the Rotterdam region can submit projects to the fund that contribute to the quality of the environment or spatial quality. The environmental quality includes issues such as air quality, noise, odour, soil and water quality. Spatial quality involves issues such as (social) quality of life, landscape, nature and biodiversity, and the health of the Rotterdam region. A contribution from the Port Environmental Fund is maximised to 40 percent of the total project costs.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!