Havenbedrijf Moerdijk
Foto: Port of Moerdijk

English translation ->

2022 is voor het Havenbedrijf Moerdijk met wisselend succes verlopen. De overslag nam iets af, maar het aantal zeeschepen steeg. Ook was er een ‘stevig resultaat’ van 8,5 miljoen euro.

Het Havenbedrijf Moerdijk brengt geen specifieke overslagcijfers over het afgelopen jaar naar buiten, maar houdt het bij de melding van ‘een lichte afname van de totale overslag’. In 2023 kwamen er minder binnenvaartschepen en goederentreinen binnen. Daar staan een toename van het aantal zeeschepen en een groeiende shortsea-overslag tegenover. Gestegen inkomsten uit erfpacht, het zonnepark en havengelden zorgden voor een ‘stevig resultaat’ van 8,5 miljoen euro. Hierdoor zegt het havenbedrijf positief op 2022 terug te kijken.

Toekomst Havenbedrijf Moerdijk

“Ondanks de gunstige voorlopige financiële cijfers kijken we genuanceerd naar de toekomst” verklaart Marika Menschaar-den Hartog, cfo van Havenbedrijf Moerdijk. “We zien enorme kostenstijgingen voor infrastructurele werkzaamheden en een stijgende rente. Daarnaast hebben de bedrijven op ons haven- en industrieterrein te maken met onzekerheden rondom de grote thema’s waar we allemaal mee te maken kregen, zoals stikstof, de stijgende energieprijzen, verstoringen in het logistieke proces en vragen op het gebied van de grondstoffen- en energietransitie. We zijn positief over 2023, vertrouwen op de veerkracht van onze sector en zullen waar mogelijk onze daadkracht inzetten.”

Zie ook: Shell Moerdijk ontvangt eerste grote onderdelen fornuizen

English translation

Moerdijk Port Authority satisfied with ‘mixed year’

2022 passed with mixed success for the Moerdijk Port Authority. Transhipment decreased slightly, but the number of seagoing vessels increased. There was also a ‘solid result’ of 8.5 million euros.

The Moerdijk Port Authority does not release specific transhipment figures for the past year, but sticks to reporting ‘a slight decrease in total transhipment’. In 2023, fewer barges and goods trains arrived. This was offset by an increase in the number of ocean-going vessels and growing shortsea transhipment. Increased income from ground lease, the solar park and harbour dues ensured a ‘solid result’ of 8.5 million euros. As a result, the port authority says it looks back on 2022 positively.

View of the future

“Despite the favourable preliminary financial figures, we take a nuanced view of the future,” explains Marika Menschaar-den Hartog, CFO of Moerdijk Port Authority. “We see huge cost increases for infrastructure works and rising interest rates. In addition, the companies at our port and industrial estate have to deal with uncertainties around the major themes we all faced, such as nitrogen, rising energy prices, disruptions in the logistics process and questions in the field of raw materials and energy transition. We are positive about 2023, confident in the resilience of our industry and will use our decisiveness wherever possible.”