Selecteer Pagina

Havenbedrijf Moerdijk kiest voor elektrificatie

door | 29 nov, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Petrochemie

Elektrificatie

Foto: Shell Moerdijk

English translation ->

Het Havenbedrijf Moerdijk zet vol in op elektrificatie. Waterstof als energiebron is vooralsnog te duur en is niet op de vereiste schaal beschikbaar.

“We hebben veel gesproken over waterstof, verdere elektrificatie of een mix daarvan”, verklaart Jayand Baladien, commercieel manager bij het Havenbedrijf Moerdijk. “Wat duidelijk naar voren kwam is dat onze industrie kiest voor elektrificatie en nog niet voor waterstof als energiebron. Het duurt te lang voordat waterstof op een schaal beschikbaar is die nodig is om het in te zetten als energiebron en om onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast bieden kostenprojecties van waterstof geen perspectief als je het vergelijkt met elektriciteit. Het inzetten van waterstof als grondstof is een heel ander verhaal. Waterstof wordt nu al ingezet als grondstof door onze bedrijven dat blijven we in de toekomst ook doen. Daar is vooralsnog gewoon geen alternatief voor.”

Elektrificatie

Om elektrische fornuizen, e-boilers en walstroomfaciliteiten van stroom te voorzien, is het niet afdoende om ‘even een extra kabeltje te leggen’. “Om ambities op het gebied van de energietransitie waar te maken heeft Port of Moerdijk tot 2040 maar liefst acht keer zo veel elektriciteit nodig als nu. Dat kunnen we aantonen en hebben we laten zien in de Cluster Energie Strategie (CES) Moerdijk die samen met onze bedrijven is opgesteld.” Ook is in de haven van Moerdijk een nieuw elektriciteitsstation nodig, voor zowel 150 als 380 kv. Baladien: “Dat heb je niet morgen, maar door onze inbreng in de CES wordt nu wel door TenneT aan een startnotitie voor het Rijk geschreven.”

Het Havenbedrijf Moerdijk zet daarnaast in op pyrolyse, waarbij nafta uit afvalstromen wordt gewonnen. Het heeft een terrein van 30 hectare uitsluitend voor circulaire activiteiten gereserveerd.

Zie ook: Shell Moerdijk voedt kraker met pyrolyseolie

English translation

Moerdijk Port Authority opts for electrification

The Moerdijk Port Authority is fully committed to electrification. Hydrogen as a source of energy is still too expensive and is not available on the required scale.

“We have talked a lot about hydrogen, further electrification or a mix of these”, explains Jayand Baladien, Commercial Manager at the Moerdijk Port Authority. “What clearly emerged is that our industry is opting for electrification and not yet for hydrogen as an energy source. It takes too long before hydrogen is available on the scale required to use it as an energy source and to achieve our climate targets. In addition, cost projections for hydrogen do not offer any perspective when compared to electricity. Using hydrogen as a raw material is a completely different story. Our companies are already using hydrogen as a raw material and we will continue to do so in the future. There is simply no alternative for it at the moment.”

New power station

In order to supply electric cookers, e-boilers and shore power facilities with power, it is not enough to ‘just lay an extra cable’. “In order to realise ambitions in the area of energy transition, the Port of Moerdijk will need no less than eight times as much electricity up to 2040 as it does now. We can demonstrate this and have done so in the Cluster Energy Strategy (CES) Moerdijk that was drawn up together with our companies.” A new power station is also needed at Moerdijk port, for both 150 and 380 kv. Baladien: “You won’t have that tomorrow, but thanks to our input in the CES, TenneT is now writing a starting note for the State.”

The Moerdijk Port Authority is also focusing on pyrolysis, where naphtha is extracted from waste streams. It has reserved a 30-hectare site exclusively for circular activities.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!