Selecteer Pagina

Gezamenlijk toezicht op lozingen afvalwater

door | 25 nov, 2021 | Archief, Duurzaamheid

Foto: Waterschap Hollandse Delta

English translation ->

DCMR Milieudienst Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta gaan gezamenlijk toezicht houden op het lozen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Beide organisaties verwachten risico’s eerder te kunnen signaleren.

DCMR controleert of bedrijven zich aan hun Wabo-vergunning houden. Dit vraagt specifieke kennis, stelt de milieudienst, bijvoorbeeld om duidelijk te krijgen welke stoffen schadelijk zijn voor de bacteriën in waterzuiveringsinstallaties of hoe de eigen voorzuivering van een bedrijf werkt.

Afvalwater

De milieudienst is het bevoegd gezag voor bedrijven, terwijl het Waterschap Hollandse Delta dat is voor het oppervlaktewater. Door samen te werken, verwachten ze mogelijke risico’s voor de waterkwaliteit beter in beeld te brengen. Ook kunnen maatregelen eerder worden genomen. Afvalwater van bedrijven stroomt immers via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt veel vervuiling uit het water verwijderd, maar niet alles. Juist giftige stoffen glippen er soms doorheen. Vervuiling aanpakken bij de bron is niet alleen gemakkelijker, maar ook goedkoper, stellen DCMR en het waterschap.

Zie ook: Zeeuwse gemeenten en provincie verwerven Evides

English translation

Joint monitoring of waste water discharges

DCMR Milieudienst Rijnmond and the Waterschap Hollandse Delta will jointly monitor the discharge of waste water by companies in the Rijnmond area. Both organisations expect to be able to identify risks sooner.

DCMR checks whether companies comply with their permits under the Wabo Act. This requires specific knowledge, says the environmental department, for example to find out which substances are harmful to the bacteria in water purification systems or how a company’s own pre-purification system works.

Easier and cheaper

The environmental department is the competent authority for companies, while the Waterschap Hollandse Delta is for surface water. By working together, they expect to be able to better identify possible risks to water quality. Also, measures can be taken sooner. After all, waste water from companies flows through the sewers to the sewage treatment plants. There, much pollution is removed from the water, but not everything. Especially toxic substances sometimes slip through. Tackling pollution at the source is not only easier but also cheaper, DCMR and the water board claim.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!