Selecteer Pagina

Drone-inspectie DCMR bij tankterminals

door | 21 sep, 2021 | Archief, Innovatie, Petrochemie, Veiligheid

Foto: DCMR Milieudienst Rijnmond

English translation ->

DCMR Milieudienst Rijnmond overweegt drone-inspectie toe te passen bij tankterminals. Dit is efficiënter dan een reguliere inspectie, wees een proef uit.

De inzet van drones is niet nieuw voor de milieudienst. DCMR doet al inspectievluchten met drones bij onder meer afvalbedrijven, drogebulkgoederen en de opslag van grond. Nu wil de milieudienst drones gaan gebruiken voor de inspectie van ‘complexe omgevingen’, zoals tankterminals. Het wil hiervoor de samenwerking met bedrijven zoeken.

Visuele drone-inspectie

“In ons meerjarenprogramma staat veiligheid bij de opslag van risicovolle stoffen hoog genoteerd”, zegt Daan Molenaar, directeur Toezicht bij DCMR. “Innovaties, zoals informatie delen uit visuele drone-inspecties delen met bedrijven, helpt die op een nòg hoger niveau te krijgen.”

Minder papierwerk

Volgens DCMR profiteren zowel de milieudienst als bedrijven van de inzet van drones voor inspectievluchten. Drones kunnen emissies meten, installaties controleren en het terrein in kaart brengen voor een vergunningsaanvraag. Het zou tot kostenbesparing, minder papierwerk en een verhoogde veiligheid leiden. 

Proef

Een proef bij een tankterminal zou dit bevestigen. Projectleider Gerritjan Breter van DCMR: “Drones zijn sneller en goedkoper dan teams die dat nu inspecteren met bergbeklim-apparatuur. Ze geven ook nauwkeuriger resultaten. Die informatie delen is voor alle partijen gunstig. Dit proefproject bewijst dat het kan.” Bretler ziet mogelijkheden bij olieopslagterminals, de chemische industrie en raffinaderijen.

Zie ook: Moerdijk test inzet drones bij inbraakalarm

English translation

Inspection flights by drones at tank terminals

DCMR Environmental Protection Agency is considering using drones for inspection flights at tank terminals. This is more efficient than a regular inspection, a test has shown.

Using drones is not new for the environmental service. DCMR already uses drones for inspection flights at waste companies, dry bulk goods and soil storage, among others. Now the environmental department wants to use drones to inspect ‘complex environments’, such as tank terminals. It wants to seek cooperation with companies for this.

Visual drone inspections

“In our multi-year programme, safety in the storage of risky substances is ranked high”, says Daan Molenaar, Director of Supervision at DCMR. “Innovations, such as sharing information from visual drone inspections with companies, help raise this to an even higher level.”

Measure emissions

According to DCMR, both the environmental service and companies benefit from using drones for inspection flights. Drones can measure emissions, check installations and map out the terrain for a permit application. It would lead to cost savings, less paperwork and increased safety.

Test

A test at a tank terminal would confirm this. Project leader Gerritjan Breter of DCMR: “Drones are faster and cheaper than teams who currently inspect with mountaineering equipment. They also give more accurate results. Sharing this information is beneficial to all parties. This pilot project proves it can be done.” Bretler sees possibilities at oil storage terminals, the chemical industry and refineries.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!