Selecteer Pagina

Deltalinqs wil snellere stikstofaanpak

door | 29 nov, 2022 | Duurzaamheid, Energie, Haven, Nieuws

English translation ->

Deltalinqs zegt de stikstofaanpak van het kabinet als een stap in de goede richting te zien, maar wil meer snelheid. “Mainport Rotterdam heeft nú stikstofruimte nodig.”

Eind vorige week maakte minister Van der Wal (Natuur en Stikstof)  in een aantal kamerbrieven de integrale stikstofaanpak bekend. Een stap in de goede richting, vindt voorzitter Victor van der Chijs van Deltalinqs: “De kamerbrieven bevatten een aantal goede voorstellen. Met name de specifieke aandacht voor bijzondere projecten, waaronder de energietransitie, is hoopgevend. Anderzijds is er nog steeds veel onzeker en moeten veel zaken nog worden uitgezocht en uitgewerkt. De energietransitie in de Rotterdamse haven kan daar helaas niet op wachten. Er is echt meer snelheid nodig om de klimaatdoelen tijdig te kunnen behalen. De maatschappij verwacht dit van ons en dat vind ik terecht. We werken er ook hard aan, maar daarbij hebben we wel de juiste kaders vanuit de overheid nodig.”

Stikstofaanpak

Van der Chijs wijst erop dat veel energietransitieprojecten weliswaar tijdens de bouwfase voor beperkte stikstofuitstoot zorgen, maar dat deze op termijn tot structureel lagere CO2- en stikstofuitstoot leiden. “Om het haven- en industrieel cluster van Rotterdam te kunnen verduurzamen, moet naast specifieke aandacht ook de hoogste prioriteit aan deze bijzondere projecten worden gegeven.” Verder juicht hij toe dat de overheid inzet op het vereenvoudigen van bestemmingverlening, ‘dat meer juridische zekerheid biedt en vertragingen voorkomt’. “Die juridische zekerheid is essentieel voor het investeringsklimaat van de mainport Rotterdam. Als investeringen in het buitenland wel direct kunnen worden gedaan en hier niet, dan mis je hier gewoon de boot. Wij gaan dan ook graag verder in gesprek met de overheid om snel de benodigde ruimte te creëren.” 

Zie ook: Deltalinqs voorziet vertragingen verduurzamingsprojecten

English translation

Deltalinqs wants faster nitrogen approach

Deltalinqs says it sees the government’s nitrogen approach as a step in the right direction, but wants more speed. “Mainport Rotterdam needs nitrogen space nów,” he said.

Late last week, Minister Van der Wal (Nature and Nitrogen) announced the integrated nitrogen approach in a number of parliamentary letters. A step in the right direction, thinks Deltalinqs chairman Victor van der Chijs: “The parliamentary letters contain a number of good proposals. In particular, the specific focus on special projects, including energy transition, is encouraging. On the other hand, much is still uncertain and many things still need to be figured out and worked out. Unfortunately, the energy transition in the port of Rotterdam cannot wait for that. More speed really is needed to achieve the climate goals on time. Society expects this of us, and I think that’s right. We are also working hard on it, but in doing so we need the right frameworks from the government.”

Legal certainty

Van der Chijs points out that while many energy transition projects create limited nitrogen emissions during the construction phase, they lead to structurally lower CO2 and nitrogen emissions over time. “In order to make Rotterdam’s port and industrial cluster sustainable, these particular projects must be given top priority alongside specific attention.” He further welcomed the government’s commitment to simplifying zoning, “which provides more legal certainty and avoids delays”. “That legal certainty is essential for the investment climate of mainport Rotterdam. If investments can be made immediately abroad and not here, you simply miss the boat here. We are therefore happy to engage further with the government to quickly create the necessary space.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!