Stikstofmaatregelen

English translation ->

De NVDE heeft met een coalitie van partijen een aantal stikstofmaatregelen voorgesteld die helpen voorkomen dat energietransitieprojecten vertraging oplopen door de stikstofcrisis. Onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en Shell doen de aanbevelingen.

Nu de Raad van State een streep heeft gezet door de bouwvrijstelling, dreigen meerdere energietransitieprojecten vertraging op te lopen. De NVDE noemt in dit verband Porthos, de bouw van offshore windparken, de aanleg van de waterstofbackbone en het warmteproject WarmtelinQ.

Stikstofmaatregelen coalitie

De NVDE reikt een aantal maatregelen aan, waarvan de eerste is: het direct starten met maatregelen om de meest grote stikstofuitstoot te verminderen in de nabijheid van Natura2000-gebieden. Ook raadt zij aan om direct aan de slag te gaan met de gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een andere maatregel is zorgen dat er een juridisch houdbaar alternatief komt die is gebaseerd op geborgde stikstofvermindering in plaats van de bouwvrijstelling.

Cruciaal

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitie-projecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies. Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken. Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

Zie ook: Inzet op gebiedsgerichte aanpak voor stikstof

English translation

Coalition offers nitrogen measures

The NVDE and a coalition of parties have proposed several nitrogen measures that will help prevent energy transition projects from being delayed by the nitrogen crisis. Among others, the Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs and Shell are making the recommendations.

Now that the Raad van State has drawn a line under the construction exemption, several energy transition projects risk being delayed. In this context, the NVDE mentions Porthos, the construction of offshore wind farms, the construction of the hydrogen backbone and the heat project WarmtelinQ.

Nitrogen measures coalition

The NVDE reaches out to ten measures, the first of which is to immediately start measures to reduce the most significant nitrogen emissions in the vicinity of Natura2000 areas. It also recommends starting immediately with the area-based approach of the National Programme for Rural Areas. Another measure is to ensure that there is a legally tenable alternative based on secured nitrogen reduction instead of the construction exemption.

Crucial

“To combat climate change, reducing more CO2 emissions quickly is crucial. Energy transition projects also tend to lead to lower structural nitrogen emissions. The government must therefore tackle the problem quickly in the construction phase of these projects. That will help solve the nitrogen problem and prevent uncertainty and delay in the energy transition,” says NVDE chairman Olof van der Gaag.