Selecteer Pagina

Voor de saamhorigheid in de haven

door | 3 jul, 2023 | Uitgelicht

Foto: Pierre Crom

‘Een geoliede machine’ noemt voorzitter Janhein van den Eijnden het DeltaPORT Donatiefonds, dat organisaties zonder winstoogmerk met donaties ondersteunt. Hij bekleedt deze functie sinds vorige maand, niet lang nadat hij als managing director aan de slag ging bij Vopak Chemicals Netherlands. Als voornaamste taak ziet hij het vergroten van de naamsbekendheid van het fonds.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”3″ ]

Sinds vorig jaar ben je weer terug in Rotterdam, na een aantal jaar voor Vopak in het buitenland te hebben verbleven. Hoe is het om weer hier te zijn?

“Het is weer even wennen. Maar je komt ook weer bekenden tegen, wat het erg vertrouwd maakt. Verder krijg ik ook altijd een trots gevoel als ik weer terug in Rotterdam ben en ik zie hoe goed wij het hier voor elkaar hebben.”

Met ingang van deze maand ben jij voorzitter van DeltaPORT Donatiefonds. Ben je hiervoor gevraagd of heb je jezelf aangemeld?

“Ik ben door de Raad van Advies gevraagd. Vervolgens heb ik met Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, en een vertegenwoordiger van het Havenbedrijf Rotterdam gesproken. Vanuit een vorige functie, toen ik verantwoordelijk was voor Vopak Europoort, kende ik het DeltaPORT Donatiefonds al. De rol als voorzitter sprak mij bijzonder aan.”

Wat dan specifiek?

“Een aantal dingen. Ik kan zo wat aan maatschappelijk verantwoord ondernemen toevoegen. Elk bedrijf is op zoek naar een manier om dat in te vullen. In deze rol ben je een mooie intermediair tussen het bedrijfsleven en de buren van de industrie. Als voorzitter breng je die twee als het ware samen. Ik voel mij vereerd om deze taak te vervullen.”

Hoeveel tijd steek je erin?

“We hebben jaarlijks een aantal vergaderingen en ik moet wat leeswerk verrichten.”

Kun je het DeltaPORT Donatiefonds kort voorstellen?

“Het heet het DeltaPORT Donatiefonds, maar als je het kort samenvat is het een burenfonds van de industrie en de haven voor medewerkers die hier wonen, recreëren en werken. We pogen met geldelijke middelen op non-profitbasis initiatieven op het gebied van cultuur, sport, recreatie en welzijn mede mogelijk te maken. Voor kleinere initiatieven is het vaak lastig om financiering te vinden. Ook bieden wij hiermee een optie aan bedrijven die graag hun maatschappelijke betrokkenheid willen laten zien. Doordat we met zeventig bedrijven in de haven en met het Havenbedrijf Rotterdam in het fonds zijn verenigd, zijn er meer mogelijkheden om iets voor de buren te kunnen betekenen.”

Het zijn dus die zeventig bedrijven en het havenbedrijf die de donaties financieren?

“Ja, het totale fonds is op jaarbasis ongeveer 300.000 euro groot. De bedrijven betalen een bedrag per werknemer en het Havenbedrijf Rotterdam verdubbelt dat bedrag. Het is een uniek concept, zeker als je in ogenschouw neemt hoe het is opgezet. Het is ongelooflijk knap hoe het havenbedrijf en de bedrijven dit hebben weten neer te zetten. In het werkingsgebied van het fonds hebben elke gemeente en de westelijke Rotterdamse deelgemeenten een eigen adviescommissie met een eigen budget. Er zijn drie burgemeesters lid van het fondsbestuur; zij coördineren ieder een cluster van adviescommissies. Daarnaast is er een bedrag waarover het bestuur gaat voor regionale projecten én worden jaarlijks drie grotere donaties aan projecten toegekend. Het fonds bestrijkt een groot gebied, van Hoek van Holland tot en met Delfshaven en van Barendrecht tot Voorne aan Zee. Het staat, het werkt en er wordt een beroep op gedaan. Het zou zonde zijn als we er niet in slagen dit maximaal te benutten.”

Wat is de toegevoegde waarde van het fonds voor de regio?

“Wat mij aanspreekt is dat het een saamhorigheid in de haven creëert tussen bedrijven en mensen die hier wonen, werken en recreëren. Het fonds verbindt elkaar, doordat bedrijven iets terug kunnen doen door lokale initiatieven te steunen. Kijk, die heel grote events vinden hun sponsors wel. Maar de kleinere initiatieven, een biljartclub of een fanfare, hebben een paar honderd euro nodig om succesvol te kunnen zijn. Eén keer per jaar is er een terugkomdag voor degenen die een donatie hebben ontvangen. Daar hoor ik terug dat die bijdragen zeer worden gewaardeerd. Het fonds is een mooi smeermiddel, een geoliede machine.”

Versterkt het DeltaPORT Donatiefonds ook de licence to operate voor industriële bedrijven in de haven?

“Nou, niet zozeer de licence to operate, eerder draagt het fonds bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals ik net al zei. Bedrijven vinden dat vaak lastig. Ze willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wat kunnen ze wel of niet doen? Als directeur van een bedrijf ontvang je regelmatig aanvragen. Mensen weten bedrijven wel gemakkelijk te vinden, maar het is niet eenvoudig om de één wel en de ander niet te ondersteunen. Daarom is het DeltaPORT Donatiefonds een uitzonderlijk geschikt middel. Daarin schuilt ook een van de uitdagingen voor het fonds: hoe zorgen we ervoor dat het meer bekendheid krijgt? Een van mijn doelstellingen is het vergroten van de naamsbekendheid, zodat verenigingen en andere organisaties makkelijker de weg naar het fonds weten te vinden. ‘DeltaPORT Donatiefonds’ is een hele mond vol. Eigenlijk is het het burenfonds in de haven voor allerlei initiatieven en leuke bezigheden. Ik vind dat de toegankelijkheid ervan beter moet. Tegelijkertijd is het zaak dat bedrijven die doneren ook in hun uitingen bekendmaken dat het fonds bestaat en dat het bedrijf er in participeert. Dit zodat medewerkers kunnen vertellen wat zij voor de gemeenschap in de haven doen, los van de initiatieven die bedrijven soms zelf al ondernemen.”

Wordt dan geen tijd voor een andere naam voor het fonds?

“We noemen onszelf al regelmatig het burenfonds van de industrie in de haven. Ik geloof dat dat meer aanspreekt.”

Zijn er verder nog zaken die je zou willen veranderen?

Het concept heeft zich door de jaren heen bewezen en staat. Sinds de coronacrisis is het verenigingsleven in heel Nederland ingezakt. Ook wij hebben sindsdien minder aanvragen ontvangen, hoewel die dit jaar weer significant stijgen. Ik wil kijken hoe we de kwaliteit van de aanvragen kunnen verbeteren. Daarmee doel ik op de toegankelijkheid van het fonds. Er dient aan een aantal criteria te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een donatie, maar voor verenigingen is het niet altijd even makkelijk om dat goed gedocumenteerd te krijgen. Met het verbeteren van de toegankelijkheid zal ook de naamsbekendheid groter worden. Dat laatste heeft de hoogste prioriteit. Een hospice vroeg bijvoorbeeld om ondersteuning. Op zo’n verzoek zeg je altijd ja, maar het is lastig om als fonds te laten zien dat je ondersteuning hebt geboden. Wij hebben ervoor gekozen om een kamer te laten inrichten. Een ander voorbeeld is dat wij ooit een donatie aan een wielerronde hebben toegekend. Omdat veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat, hebben wij gezorgd voor de hesjes voor de beveiligers van die ronde met daarop de naam van het DeltaPORT Donatiefonds. Het doneren van tamelijk kleine bedragen zie je immers niet snel in de media terug. Niet dat dat ons doel is, maar dat komt de naamsbekendheid wel ten goede. Ook willen de deelnemende bedrijven laten zien dat zij betrokken zijn. Ik vind het leuk om als bestuur aanwezig te zijn en iets te overhandigen bij een evenement of project waaraan een donatie is toegekend. Dan wordt het ook tastbaarder, heb je interactie en word je bij gemeenschappen betrokken. Verhalen hoor je niet van papier, maar in gesprekken met buren en inwoners. Net zoals je in het bedrijf contact hebt met je medewerkers. Zo heb ik als managing director geen eigen kantoor, maar zit ik tussen de andere medewerkers aan een bureau.”

Je hebt voor Vopak in Zweden, Duitsland en Singapore gewerkt. Bestaan daar soortgelijke initiatieven?

“Nee, ik ben het nergens tegengekomen. Dit is een uniek concept. Als ik er met collega-directeuren over praat, merk ik dat het bij hen onvoldoende bekend is. Óók bij bedrijven die bij het DeltaPORT Donatiefonds zijn aangesloten. Ik zou willen dat zij hun ondersteuning van het fonds meer op hun eigen websites uiten. Het is meer dan alleen het doneren van het bedrag, ze kunnen er ook zelf gebruik van maken door hun eigen medewerkers erop te attenderen. Op dit kantoor werken bijvoorbeeld vierhonderd mensen. Onder hen bevindt zich vast een aantal vrijwilligers bij plaatselijke sport- of muziekverenigingen, dat weet ik zeker. Daar is altijd wel behoefte aan een donatie om iets tot stand te kunnen brengen.”

Kun je stellen dat een goed functionerend DeltaPORT Donatiefonds jouw werk als managing director van Vopak Chemicals Nederland er makkelijker op maakt?

“Het fonds helpt mij wel degelijk. Ik ontvang regelmatig aanvragen en heb daarmee een middel in handen om partijen door te verwijzen. Ik kan zeggen dat er iets voorhanden is. Soms willen bedrijven iets bijdragen, maar zonder dat hun naam eraan is gekoppeld. Het fonds helpt invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is geen papieren kreet, maar een daadwerkelijke invulling van de gedachte.”

Het zijn relatief kleine bedragen die het fonds geeft, maar dat neemt niet weg dat ontvangers de giften waarschijnlijk zeer waarderen.

“Absoluut. Bij de eerste vergadering die ik bijwoonde, vond ik het opvallend dat behoorlijk wat donaties werden toegewezen aan initiatieven die aan armoede zijn gerelateerd, zoals een ontbijt voor kinderen. De afgelopen keer ging een derde van het budget naar die categorie. Dat zijn natuurlijk prachtige bestemmingen. Het pluspunt daarvan is dat zulke donaties met educatie samengaan. Dat is van grote waarde in een tijd dat we in deze prachtige haven om personeel zitten te springen. Een van de grootste huidige uitdagingen voor bedrijven is het vinden van arbeidskrachten. Als mensen hier prettig wonen en werken, en het gevoel hebben dat de industrie aan hen denkt, krijg je die binding waar we met het fonds naar streven.”

Wat hoop je op 1 mei 2024 te hebben bereikt, als je een jaar voorzitter van het fonds bent geweest?

“Dat alle geldelijke middelen in het fonds volledig zijn benut. In de afgelopen jaren is dat met name door de coronacrisis niet gebeurd. Daarnaast waren er aanvragen die niet aan de gestelde criteria voldeden. Nu klimt het op en zie je dat het weer gaat lopen. Verder hoop ik dat de naamsbekendheid is verbeterd, zowel bij de buren van de industrie als bij de bedrijven die bij het fonds zijn aangesloten. Ik kijk er naar uit om bij de komende terugkomdag of de overhandiging van donaties aanwezig te zijn. Het is een kleine moeite, maar geeft de donatie speciaal cachet.”

Wie is Janhein van den Eijnden?

Janhein van den Eijnden studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Na voor onder meer Tata Steel te hebben gewerkt, trad hij in 2010 in dienst bij Vopak. Voor het Nederlandse tankopslagbedrijf werkte hij in Zweden, Duitsland en Singapore. Sinds oktober jl. is hij managing director van Vopak Chemicals Netherlands. 

[/et_bloom_locked] 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!