Selecteer Pagina

Tweede leven voor opgebaggerd zand en slib

door | 15 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Haven

English translation ->

Jaarlijks wordt in de Rotterdamse haven 15 tot 20 miljoen kuub opgebaggerd. Er is een project van start gegaan om te bekijken hoe het opgebaggerde zand en slib opnieuw kan worden gebruikt.

Opgebaggerd zand en slib uit de Rijn-Maasmonding verdwijnt nu nog in zee of in een depot. Maar het kan ook van pas komen in nabijgelegen natuurgebieden. Het project ‘Proeftuin Sediment Rijnmond’ onderzoekt of dit sediment zo lang mogelijk in het lokale natuursysteem kan worden behouden.

Erosiekuilen

Op drie nog te bepalen locaties wordt onderzocht welke toepassing goed werkt en wat er verder nodig is. Op deze plaatsen staan al onderhouds- en ontwikkelprojecten gepland, zoals het opvullen van erosiekuilen in een rivierbedding met zand. 

Zand en slib

“Kunnen we het opvullen van de kuilen op een slimme manier combineren met een vergelijkbare methode als bij de zandmotor, zodat de rivier niet verder erodeert?”, aldus projectleider Kees Sloff van Deltares. “Maar we willen ook weten hoe het zand zich verplaatst, of het de scheepvaart hindert en wat de gevolgen zijn voor de natuur. Dat gaan we dus allemaal monitoren.”

Aan het project werken naast Deltares het Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research en baggerbedrijf De Vries & Van de Wiel mee.

Zie ook: Havenbedrijf recyclet zand uit Nieuwe Waterweg

English translation

Second life for dredged sand and sludge

Every year, 15 to 20 million cubic metres of material is dredged in the port of Rotterdam. A project has been launched to see how the dredged sand and sludge can be reused.

Dredged-up sand and sludge from the Rijn-Maas estuary currently disappear into the sea or into a depot. But it can also be put to good use in nearby nature reserves. The project ‘Proeftuin Sediment Rijnmond’ investigates whether this sediment can be retained in the local nature system for as long as possible.

Erosion pits

At three locations, which have yet to be determined, research is being carried out into which application works well and what is required in addition. At these locations, maintenance and development projects are already planned, such as filling erosion pits in a river bed with sand. 

Sand and sludge

“Can we cleverly combine filling in the pits with a method similar to that used on the ‘zandmotor’ to prevent the river from eroding further?”, says project leader Kees Sloff of Deltares. “But we also want to know how the sand moves, whether it hinders shipping and what the consequences are for nature. So we are going to monitor all of that.”

In addition to Deltares, the Port of Rotterdam Authority, Natuurmonumenten, the World Wildlife Fund, Waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research and the dredging company De Vries & Van de Wiel are also working on the project.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!