Selecteer Pagina

Plannen voor waterstof-importterminal in Rotterdam

door | 28 jun, 2022 | Archief, Energie, Opslagtanks

Archieffoto Air Products

English translation ->

Air Products en Gunvor willen gezamenlijk een waterstof-importterminal in Rotterdam realiseren. De bedrijven hebben hiertoe een ontwikkelingsovereenkomst getekend.

Als locatie hebben Air Products en Gunvor het terrein van laatstgenoemde in de Europoort op het oog. Daar kan de groene ammoniak worden omgezet naar groene waterstof en gedistribueerd naar Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en België. 

Waterstof-importterminal

Er is nog geen investeringsbeslissing genomen, benadrukken Air Products en Gunvor. Dit zal pas gebeuren, stellen zij, ‘zodra ze voldoende vertrouwen hebben in het wet- en regelgevingskader, het vergunningsproces en de financieringssteun’. Ze hopen dat het project wordt erkend als een ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI-project). Uit een door CE Delft uitgevoerde studie blijkt dat de bouw van de terminal 425 miljoen euro aan economische voordelen kan opleveren, ‘duizenden nieuwe banen’ en emissiereductie.

‘Essentieel’

“Waterstof-import is essentieel om onze energievoorziening te diversifiëren en de klimaatdoelstellingen te halen. Air Products, de grootste waterstofproducent ter wereld, wil aan beide ambities bijdragen door de ontwikkeling van de Europese groenewaterstofeconomie te versnellen via koploperprojecten zoals deze. We kijken uit naar verdere samenwerking met Gunvor om Rotterdam klaar te maken voor de import van groene waterstof”, stelt Ivo Bols, president Europa en Afrika-regio bij Air Products.

Goed voorbeeld

Shahb Richyal, global head of portfolio bij Gunvor: “Wij zijn verheugd samen te werken met Air Products via Nyera, ons investeringsvehikel dat zich richt op het ondersteunen van de energietransitie, om strategische locaties zoals onze Rotterdamse faciliteit te benutten op een manier die de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energie-initiatieven bevordert.” Allard Castelein, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam, ziet de plannen als een goed voorbeeld waarbij een ‘brownfield-locatie’ wordt benut voor een waterstof-importterminal. 

Zie ook: Import-terminal voor groene ammoniak op Maasvlakte

English translation

Plans for hydrogen import terminal in Rotterdam

Air Products and Gunvor want to realise a joint hydrogen import terminal in Rotterdam. The companies have signed a development agreement to this end.

As location Air Products and Gunvor have in mind the site of the latter in the Europoort. There the green ammonia can be converted into green hydrogen and distributed to European countries, such as the Netherlands, Germany and Belgium.

Economic benefits

No investment decision has been taken yet, Air Products and Gunvor stress. This will only happen, they say, ‘once they have sufficient confidence in the legal and regulatory framework, the permitting process and the financing support’. They hope the project will be recognised as an ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI project). A study carried out by CE Delft shows that building the terminal could generate EUR 425 million in economic benefits, ‘thousands of new jobs’ and emissions reductions.

‘Essential’

“Hydrogen imports are essential for diversifying our energy supply and achieving our climate targets. Air Products, the world’s largest hydrogen producer, wants to contribute to both ambitions by accelerating the development of Europe’s green hydrogen economy through frontier projects like this one. We look forward to further collaboration with Gunvor to prepare Rotterdam for the import of green hydrogen”, says Ivo Bols, President Europe and Africa Region at Air Products.

Good example

Shahb Richyal, Global Head of Portfolio at Gunvor said, “We are delighted to partner with Air Products through Nyera, our investment vehicle focused on supporting the energy transition, to leverage strategic locations such as our Rotterdam facility in a way that promotes the development of sustainable and renewable energy initiatives.” Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority, sees the plans as a good example where a brownfield site is converted into a hydrogen import terminal.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!