Meer tijd nodig voor investeringsbeslissing Sif

Investeringsbeslissing

English translation ->

Sif zegt meer tijd nodig te hebben om tot een investeringsbeslissing te komen voor de uitbreiding van de productielocatie op de Maasvlakte. Wel stelt het vooruitgang te boeken.

In de afgelopen twintig jaar is de diameter van windturbinefundaties – ook wel monopiles genoemd – ruimschoots verdrievoudigd. Aangezien monopileproducent Sif op korte termijn een verdere schaalvergroting verwacht, wil het de productielocatie op de Maasvlakte hierop voorbereiden. Het wil de fabriek uitbreiden, zodat er meer en grotere monopiles kunnen worden gemaakt.

Latere investeringsbeslissing

De definitieve investeringsbeslissing stond voor juli gepland, maar Sif laat weten hiervoor meer tijd nodig te hebben. Het zegt ‘constructieve en exclusieve’ gesprekken met klanten te voeren om tot contracten te komen. Door de onzekere wereldwijde economische omstandigheden en geopolitieke situatie is er echter meer tijd nodig om tot een investeringsbeslissing te komen. Sif laat niet weten wanneer het een besluit verwacht te kunnen nemen.

Zie ook: Sif sorteert voor op schaalvergroting monopiles

English translation

More time needed for investment decision Sif

Sif says it needs more time to come to an investment decision for the expansion of the production location on the Maasvlakte. However, it says it is making progress.

Over the past twenty years, the diameter of wind turbine foundations – also known as monopiles – has more than tripled. Since monopile producer Sif expects further increases in scale in the short term, it wants to prepare the production site on the Maasvlakte for this. It wants to expand the factory so that more and larger monopiles can be produced.

Geopolitical situation

The final investment decision was planned for July, but Sif says it needs more time. It says it is holding ‘constructive and exclusive’ talks with clients in order to reach contracts. However, due to the uncertain global economic conditions and geopolitical situation, more time is needed to reach an investment decision. Sif does not say when it expects to be able to make a decision.