Selecteer Pagina

Havenbedrijf pakt CO2-uitstoot versneld aan

door | 7 jun, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam wil zijn CO2-uitstoot versneld naar beneden brengen. Schonere patrouillevaartuigen, minder vliegen door medewerkers en duurzaamheidseisen aan aannemers moeten hieraan bijdragen.

In totaal stoot het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks meer dan 4.000 ton CO2 per jaar uit. Dit is vooral afkomstig van patrouillevaartuigen. Het havenbedrijf wil de emissies in 2025 met 75 procent verminderen en in 2030 met 90 procent. Het uiteindelijke doel is emissieloos opereren.

Versneld reduceren

Met behulp van een rekentool heeft het havenbedrijf berekend dat het zijn CO2-uitstoot in 2030 met 46,2 procent zou moeten reduceren, om een bijdrage te leveren aan het beperken van de wereldwijde Celsius-stijging tot 1,5 graad. Omdat het technisch mogelijk is, wordt ervoor gekozen de CO2-uitstoot versneld te reduceren.

Vliegreizen

Om dit te bereiken, zullen alle schepen van het havenbedrijf op korte termijn helemaal overstappen op biobrandstof. Het wil nieuwe schepen vanaf 2025 emissieloos uitvoeren. Verder zullen medewerkers minder gaan vliegen, waardoor de uitstoot door vliegreizen in 2025 met 70 procent en in 2030 met 80 procent moet zijn afgenomen. Ook eist het havenbedrijf minder CO2-uitstoot van aannemers. Voor 2030 wordt een CO2-reductie van 45 procent bij het gebruik van brandstoffen en van 20 procent voor bouwmaterialen verwacht.

Zie ook: Havenbedrijf wil vloot verduurzamen

English translation

The Port of Rotterdam Authority accelerates reduction of CO2 emissions

The Port of Rotterdam Authority wants to reduce its CO2 emissions more quickly. Cleaner patrol vessels, less flying by employees and sustainability requirements for contractors should contribute to this.

In total, the Port of Rotterdam Authority emits more than 4,000 tonnes of CO2 every year. This is mainly caused by patrol vessels. The Port Authority wants to reduce emissions by 75% in 2025 and by 90% in 2030. The ultimate goal is emission-free operations.

More quickly

Using a calculation tool, the Port Authority has calculated that it would have to reduce its CO2 emissions by 46.2 per cent by 2030 in order to contribute to limiting the global Celsius rise to 1.5 degrees. Because it is technically possible, it has chosen to reduce CO2 emissions more quickly.

Contractors

To achieve this, all of the Port Authority’s ships will switch entirely to biofuel in the short term. It wants new ships to be emission-free from 2025. In addition, employees will fly less, so that emissions from air travel must be reduced by 70 percent by 2025 and by 80 percent by 2030. The Port Authority also demands less CO2 emissions from contractors. By 2030, a CO2 reduction of 45% in the use of fuels and 20% in building materials is expected.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!