Selecteer Pagina

Esso Nederland moet boete betalen

door | 13 feb, 2023 | Nieuws, Petrochemie, Veiligheid

English translation ->

Esso Nederland moet een boete van 1,25 miljoen euro betalen omdat het de milieuvergunning heeft overtreden. In 2017 ontstond veel roetvorming door een brand in de raffinaderij.

In de zomer van 2017 brak er brand uit in de ExxonMobil-raffinaderij in Rotterdam. In de Powerformerfabriek, waar nafta wordt omgezet in koolwaterstoffen, leidde een storing tot het automatisch uitschakelen van de fornuizen. Bij het herstarten was er in een van de fornuizen geen vloeistofdoorstroming, wat tot oververhitting leidde, met brand tot gevolg.

Compensatieregeling

Op en buiten het terrein van de raffinaderij ontstond er hierdoor veel roetvorming. Esso liet schoonmaakacties uitvoeren en ook sprak het bedrijf een compensatieregeling af van 20 miljoen euro met de landbouwsector. Het fornuis waar het mis ging, is gesloopt en herbouwd. De Powerformerfabriek heeft een jaar lang stilgelegen. De raffinaderij kon door enkele aangepaste maatregelen wel door blijven draaien.

Voorschriften

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Esso zich niet gehouden aan de procedures en veiligheidsmaatregelen. Het bedienend personeel in de raffinaderij zou niet volgens de voorschriften uit de milieuvergunning hebben gehandeld.

Boete

“Esso heeft milieuwetgeving overtreden en er is milieuverontreiniging opgetreden. Een gang naar de rechter zou een soortgelijk eindresultaat opleveren vandaar dat is gekozen voor een transactie; een boete voor Esso. Bij het vaststellen van de hoogte van de transactie is aansluiting gezocht bij een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant in een soortgelijke zaak, namelijk die betreffende een explosie bij Shell Moerdijk in 2014. Daarnaast speelt eveneens mee dat Esso een compensatie van 20 miljoen euro voor geleden schade aan de omliggende landbouw heeft betaald”, verklaart de officier van justitie.

Zie ook: Raffinaderij ExxonMobil blijft onder verscherpt toezicht

English translation

Esso Netherlands must pay fine

Esso Netherlands must pay a €1.25m fine for breaching its environmental licence. A fire at the refinery caused a lot of soot in 2017.

In the summer of 2017, a fire broke out at the ExxonMobil refinery in Rotterdam. At the Powerformer plant, where naphtha is converted into hydrocarbons, a malfunction led to the automatic shutdown of the cookers. When restarting, there was no liquid flow in one of the cookers, which led to overheating, resulting in a fire.

Compensation scheme

On and outside the refinery premises, a lot of soot formed as a result. Esso ordered clean-up operations and the company also agreed on a €20 million compensation scheme with the agricultural sector. The furnace where it went wrong was demolished and rebuilt. The Powerformer plant was shut down for a year. The refinery was able to keep running due to some modified measures.

Regulations

According to the prosecution, Esso did not comply with procedures and safety measures. The operating personnel at the refinery allegedly did not act according to the regulations in the environmental licence.

Fine

“Esso violated environmental legislation and environmental pollution occurred. Going to court would yield a similar end result hence a transaction was chosen; a fine for Esso. In determining the amount of the transaction, a connection was sought with a judgment of the district court of Oost-Brabant in a similar case, namely that concerning an explosion at Shell Moerdijk in 2014. In addition, the fact that Esso paid compensation of 20 million euros for damages suffered by the surrounding agriculture also plays a part,” the public prosecutor explains.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!