Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie opgericht. De leden zijn Caroline Gehrels (Arcadis), Marc van der Linden (Stedin) en Hans Grünfeld (VEMW).

De drie gaan de minister van advies voorzien over ‘een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord bepaald’.

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Hierbij valt te denken aan het verzwaren van elektriciteitsnetten, zodat de industrie voor haar energiebehoefte kan overschakelen van warmte naar elektriciteit. De huidige gasleidingen kunnen geschikt worden gemaakt voor het transporteren van waterstof en groengas, en er zijn warmtenetten nodig om de restwarmte van de industrie naar afnemers in de gebouwde omgeving te brengen. Tot slot behoort ook nog de te bouwen CO2-infrastructuur van Porthos tot de scope van deze Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

Absolute noodzaak

VEMW laat bij monde van algemeen directeur – en dus lid van het adviescollege – Hans Grünfeld weten blij te zijn met deze aandacht voor de infrastructuur. Hij stelt: “Het tijdig [beschikbaar, red.] hebben van een adequate infrastructuur die het sterk veranderende aanbod en de vraag van energie aan elkaar gaat koppelen, en bedrijven in staat stelt CO2 af te vangen en op te slaan of her te gebruiken, is een absolute noodzaak om te kunnen verduurzamen op een doelmatige manier. Met het instellen van de taskforce wordt het belang hiervan erkend en serieus opgepakt.”

Zie ook: Wiebes neemt rapport H-Vision in ontvangst