Voorlopige gunning, nieuw mastconcept

Netbeheerder Tennet heeft de opdracht Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV voorlopig gegund aan de combinatie Heijmans-Europoles. Het project omvat ontwerp en realisatie van de benodigde hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West). De opdracht (design & construct) heeft een waarde van circa 200 miljoen euro.

Tennet

 

Met het project Noordwest 380 kV wordt de bestaande hoogspanningsverbinding (220 kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten vervangen door een 380 kV-verbinding; deels gecombineerd met 110 kV. Hierdoor wordt het mogelijk om elektriciteit afkomstig van verschillende centrales (zoals offshore windparken en onderzeese stroomverbindingen in het noorden) beter te transporteren en te verdelen. Het project Zuidwest 380 kV West betreft de aanleg van een nieuwe verbinding die de transportcapaciteit op het tracé Borssele-Rilland verdubbelt. Daarmee ontstaat op het elektriciteitsnetwerk ook ruimte voor stroom opgewekt in nieuwe offshore windparken.

Deze voorlopige gunning past in het selectieve wervingsbeleid van Heijmans, waarbij grote werken worden gerealiseerd in samenwerking met partners die een gedegen kennis op hun gebied. Voor de hoogspanningsmasten wordt er een nieuw mastconcept ingezet: Wintrack. In tegenstelling van de gebruikelijke mast die aan weerzijden is voorzien van ‘armen’ waar de hoogspanningskabels met isolatoren aan zijn bevestigd, bestaat de Wintrack uit twee masten vlak naast elkaar. De hoogspanningskabels zijn bevestigd aan korte armen tussen deze twee masten. Daardoor wordt de magneetveldzone bij de voet van de masten van 250 meter teruggebracht tot 100 meter. Deze Wintrack-masten gebruikt Tennet al in de projecten Randstad 380 kV Zuid- en Noordring en Doetinchem-Wesel. De innovatieve Wintrack II-mast wordt deels van beton gemaakt, in tegenstelling tot de Wintrack I-mast die geheel van staal is. Ook heeft de mast een rank en strak profiel. Door deze eigenschappen is het mogelijk nieuwe, bovengrondse 380 kV-verbindingen aan te leggen met een minimale impact op mens en landschap.