Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT
willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het
windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland.
Mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land zijn het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven. Intensief contact met de omgeving en onderzoek heeft geleid tot het concept van de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op 10 september 2019 voor meer informatie over de procedure en het project. Iedereen kan het document inzien, reageren op de inhoud of een zienswijze indienen.

Wat is een NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)?

Voor de locatie waar wordt aangesloten op het hoogspanningsnet,
de keuze voor het tracé voor de verbinding en waar het converterstation
komt, is uitgebreid onderzoek nodig. De NRD beschrijft het project, welke routes en locaties we gaan onderzoeken, hoe dit gebeurt en welke onderwerpen zoals leefomgeving, landschap, natuur worden beschreven in het milieueffectrapport (MER). De concept NRD is tot stand gekomen met kennis uit de omgeving, opgehaald in werksessies, overleggen en een informatieavond.

Waarom dit project?

Nederland stapt over op schone energie. In de routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgelegd, na veel overleg met betrokken partijen, dat in 2030 voor 11 gigawatt (GW) aan windparken is gebouwd en op land is aangesloten. Dit betekent 40% van het totale huidige elektriciteitsverbruik. Het project Net op zee IJmuiden Ver Beta maakt hier deel van uit. Zo’n 75 km ten westen van de kust van Noord-Holland ter hoogte van IJmuiden wordt een windpark in zee gebouwd.


Dit project gaat over: de bouw van een converterstation op zee, de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het converterstation op zee en het hoogspanningsnet op land, de bouw van een converterstation op land, de aanleg van de verbinding tussen het converterstation en het bestaande hoogspanningsstation.

De procedure

Het aansluiten van een windpark op zee is een groot project van nationaal belang en valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Het ministerie van EZK coördineert de procedure. Het tracé voor de verbinding wordt vastgelegd in een inpassingsplan. Als stukken ter inzage worden gelegd is een zienswijze mogelijk. U leest hierover in de Staatscourant, de lokale media en op www.bureau-energieprojecten.nl.
• De eerste participatie- en onderzoeksfase voor mogelijke tracés is afgerond.
• Nu ligt de concept NRD ter inzage waarop iedereen kan reageren.
De Commissie m.e.r. adviseert.
• Zienswijzen, reacties en adviezen worden verwerkt in de definitieve NRD.
• Een Integrale Effect Analyse en het milieueffectrapport worden opgesteld, waar een ieder op kan reageren. Mede op basis van de reacties wordt een voorkeursalternatief bepaald.
• Het gekozen voorkeursalternatief wordt verder onderzocht in het MER ter onderbouwing voor het opstellen van het inpassingsplan en vergunningen.
• Ontwerpbesluiten en MER ter inzage. Zienswijzen mogelijk.
• Besluiten definitief en ter inzage. Beroep mogelijk.

Uw zienswijzen indienen van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019

– Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op
www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’.
U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren
per e-mail.
– Per post naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u
per brief een ontvangstbevestiging sturen.
– Persoonlijk: voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens
de inloopbijeenkomsten een notulist aanwezig.
– Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u bellen met
Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.

1. U vindt de officiële stukken voor uw zienswijze op:
www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’.
2. De documenten liggen ter inzage tijdens de reguliere openingstijden bij
de volgende gemeenten:
• Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis.
• Nissewaard, Raadhuislaan 106, Spijkenisse.
• Westvoorne, Raadhuislaan 6, Rockanje.
Tevens bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam (op afspraak via telefoonnummer 010 – 246 80 00 of e-mail: info@dcmr.nl).
3. Achtergrondinformatie, een digitale samenvatting en kaartjes staan op: www.netopzee.eu.

In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de concept NRD: worden de juiste alternatieven en effecten onderzocht? We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid op: www.bureau-energieprojecten.nl.

Informatie, vraag of suggestie?

Wilt u bij het vervolg van het proces betrokken worden?
De procedure: www.bureau-energieprojecten.nl.
Het project: www.netopzee.eu.
Op de website van Bureau Energieprojecten staat de concept NRD.

Inloopbijeenkomst

Wilt u meer weten over het project en de procedure? Het ministerie
van EZK organiseert samen met TenneT een inloopbijeenkomst:

– Dinsdag 10 september 2019 In Sportcentrum De Drenkwaard, Molendijk 21, Zuidland

U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk moment binnenlopen. Er zijn panelen met informatie. Wij geven u graag meer informatie of beantwoorden uw vragen. U kunt ook ter plekke mondeling een zienswijze indienen.