VNCI achter Odfjell-rapport

De VNCI stelt vast dat aanbevelingen die de OVV doet in zijn onderzoeksrapportage naar de gebeurtenissen rond Odfjell ‘aansluiten bij reeds in gang gezette acties en voorstellen’.

De VNCI reageert op het rapport ‘Veiligheid BRZO-bedrijven: lessen na Odfjell’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV constateert dat er nog tekortkomingen (zijn) in de beheersing van de veiligheid bij BRZO-bedrijven. De VNCI zegt het ‘gedegen onderzoek’ te waarderen en constateert ‘verheugd dat de belangrijkste aanbevelingen’ aansluiten bij de ‘reeds in gang gezette acties en voorstellen vanuit de chemiesector’.

De OVV onderzocht in hoeverre betrokken partijen de in een eerder rapport geconstateerde veiligheidstekorten bij Odfjell Terminals Rotterdam hebben aangepakt. De conclusie luidt dat Odfjell, in 2013 stilgelegd wegens langdurige verwaarlozing van de veiligheid, de afgelopen jaren veel heeft gedaan om de veiligheid te verbeteren en dat ook andere partijen in de sector maatregelen hebben genomen die hebben geleid tot ‘waardevolle verbeteringen’ van de veiligheid bij BRZO-bedrijven (bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen). Hiermee is volgens de OVV ‘een goede basis gelegd’, maar zijn er desondanks ‘nog veel inspanningen’ nodig om het gewenste veiligheidsniveau te behalen.

In dit rapport wordt onder meer ook de chemische industrie aangesproken als opdrachtgever voor dienstverleners, zoals tankterminals. De VNCI ziet in de conclusies bevestigd dat BRZO-bedrijven en de sector, mede door programma’s zoals Responsible Care en Veiligheid Voorop, stappen hebben gezet om de veiligheid binnen de sector verder te versterken. “Werken aan veiligheid is binnen de chemische industrie een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren”, zegt VNCI-directeur Colette Alma. “Maar hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk om een omgeving te creëren om deze ongewone voorvallen te melden, deze te analyseren, elkaar daarop aan te spreken en ervan te leren. Het OVV-rapport is hiervan een voorbeeld.”