‘Verleggen route van kolen weinig zinvol’

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ziet weinig in het weren van de kolenoverslag in de Rotterdamse haven. Het milieu heeft volgens hem baat bij het verminderen van het gebruik van kolen.

Dit verklaart Wiebes in een antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. “Het overgrote deel van de kolenoverslag in de Rotterdamse haven wordt doorgevoerd naar Duitsland en wordt daar gebruikt voor energieopwekking en in de staalindustrie. Het afbouwen van kolenoverslag in Rotterdam zou deze ladingstroom en de daaraan verbonden toegevoegde waarde en werkgelegenheid enkel verplaatsen naar Duitse en Belgische zeehavens. Het beperken van de open overslag van kolen in Rotterdam leidt niet tot vermindering van de CO2-uitstoot. De oplossing zit in het verminderen van het gebruik van kolen, niet in het verleggen van de route naar de eindgebruikers”, aldus de minister. Hij wijst erop dat zonder ingrijpen van hogerhand het aandeel kolen in de overslagcijfers al tanende is. In vergelijking met vorig jaar is de kolenoverslag in Rotterdam met 19 procent gedaald. Dit is een gevolg van het sluiten van kolencentrales in Duitsland.

Kolen

GroenLinks-TweedeKamerlid Van der Lee legt Wiebes voor dat de terreinen in de haven die nu voor de overslag van kolen worden gebruikt, ook voor andere doeleinden – bijvoorbeeld containeroverslag – zijn te benutten. Wiebes gaat hierin mee, maar wijst erop dat de kades nu nog steeds nodig zijn voor de overslag van kolen. Wiebes: “Als in de loop van de mondiale transitie naar een CO2-arme en circulair producerende industrie de behoefte aan kolendoorvoer naar Duitsland afneemt, zullen als gevolg daarvan ook de kades voor kolenoverslag minder nodig zijn. Of dat betekent dat die dan beschikbaar komen voor containeroverslag met aan- en afvoer via binnenvaartschepen is nog niet te voorzien.”

Mochten terreinen in de toekomst vrijkomen, dan kunnen die ook voor de overslag van bulkvervoer van biomassa worden gebruikt, denkt Wiebes. Tot slot wijst hij erop dat het benutten van kades in de haven een zaak is voor het Havenbedrijf Rotterdam, en niet van het kabinet.

Zie ook: Nabije toekomst kolencentrales snel duidelijk