Vakbeurzen
(English translation ->)

Maintenance en Worksafe worden allebei uitgesteld. De vakbeurzen zouden van 1 tot en met 3 december in Gorinchem worden gehouden, maar organisator Easyfairs heeft ze naar april 2022 verplaatst.

Aanvankelijk zouden Maintenance en Worksafe dit voorjaar worden gehouden, maar door de uitbraak van het Covid-19-virus zag Easyfairs zich toen genoodzaakt ze naar december 2020 te verschuiven. Door de maatregelen die de Rijksoverheid op 13 oktober jl. invoerde en het groeiende aantal besmettingen, koos Easyfairs ervoor om Maintenance en Worksafe opnieuw te verplaatsen. 

‘Onontkoombaar besluit’

“De gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen over de opkomst tijdens de beursdagen en de gezondheid van de exposanten, bezoekers en eigen medewerkers”, licht event manager Michiel Schröder van Easyfairs toe. “De overheid maakt onderscheid tussen evenementen en beurzen, maar adviseert aan de andere kant ook zo min mogelijk persoonlijke contacten en reisbewegingen. Het besluit om het evenement te verplaatsen was onontkoombaar.”

Protocol voor vakbeurzen

Dat terwijl de beursorganisator deze zomer ‘een preventief protocol met diverse maatregelen’ had uitgewerkt, waarvan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen ook nog eens waren geauditeerd. ”De organisatie heeft er alles aan gedaan om een veilig platform te creëren waar de industrie elkaar op een verantwoorde manier kan ontmoeten en zaken doen. Mede door deze maatregelen behielden we het vertrouwen van de deelnemers en bezoekers”, aldus Schröder.

12, 13 en 14 april 2022

Na de persconferentie op 13 oktober jl. van premier Rutte en minister De Jonge proefde Easyfairs in de markt een verminderd enthousiasme voor vakbeurzen. Het bedrijf ging daarop in gesprek met verschillende belanghebbenden van het evenement, waarbij bleek dat vrijwel alle exposanten aangaven het evenement naar een later moment door te willen schuiven. Schroder: “We hebben besloten om gehoor te geven aan de wens van exposanten om het evenement te verplaatsen naar 12, 13 en 14 april 2022.” (Foto: Easyfairs)

Zie ook: Digitale editie vakbeurs Aqua Nederland


English Translation

Trade fairs postponed for a second time.

Maintenance and Worksafe are both postponed. The trade fairs would be held in Gorinchem from 1 to December 3rd, but organizer Easyfairs has moved them to April 2022.

Initially, Maintenance and Worksafe would be held this spring, but the outbreak of the Covid-19 virus forced Easyfairs to move them to December 2020. Due to the measures introduced by the central government on October 13th and the growing number of infections, Easyfairs chose to move Maintenance and Worksafe again.

‘Inescapable decision.’

“The partial lockdown causes too much concern about the attendance at the fair and the health of the exhibitors, visitors and own employees”, explains event manager Michiel Schröder of Easyfairs. “The government makes a distinction between events and fairs, but on the other hand, also advises as few personal contacts and travel movements as possible. The decision to move the event was unavoidable”.

Protocol for trade fairs

This summer, the fair organizer had drawn up ‘a preventive protocol with various measures’, the health and safety protocols of which had also been audited. “The organization made every effort to create a safe platform where the industry can meet and responsibly do business. Partly as a result of these measures, we retained the trust of participants and visitors”, says Schröder.

April 2022

After the press conference on October 13th of Prime Minister Rutte and Minister De Jonge, Easyfairs sensed a reduced enthusiasm for trade fairs in the market. The company then entered into discussions with various stakeholders of the event, where it appeared that almost all exhibitors indicated that they wanted to postpone the event to a later date. Schroder: “We decided to comply with the exhibitors’ wish to move the event to April 12, 13 and 14, 2022”. (Photo: Easyfairs)