Tweesporenaanpak moet Rotterdamse industrie redden

AC-motoren

Rein Willems heeft in opdracht van het ministerie van EZ en het Havenbedrijf Rotterdam een actieplan opgesteld voor de Rotterdamse industrie. Een tweesporenaanpak moet de toekomst van het complex waarborgen.

categorie-industrie

De industrie staat onder druk door de lage grondstof- en energieprijzen, en het structureel teruglopen van de vraag naar olieproducten in Europa. Daarom is Rein Willems gevraagd een actieplan op te stellen. Hij zet hierbij in op twee sporen: versterking van de concurrentiekracht van bestaande bedrijven en een vernieuwingsslag gericht op het gebruik van biomassa, recycling, hernieuwbare elektriciteit en technologische innovaties. In totaal zijn zeven acties geformuleerd om hieraan vorm te geven. Ook raadt Willems aan een ‘clustercommissaris’ te benoemen die als aanjager moet dienen van de acties en de beleidsagenda voor de energietransitie kan uitwerken.