Kolencentrale

English translation ->

Als enige van de drie eigenaren van een kolengestookte energiecentrale in Nederland, gaat Riverstone in op het aanbod van de overheid om deze te sluiten. Dit maakte minister Wiebes van Economische Zaken bekend.

In zijn brief aan de Tweede Kamer beschrijft de minister hoe hij drie eigenaren van kolencentrales in Nederland een ‘call for proposal’ heeft gedaan om deze te sluiten. Hij richtte zich hiermee tot Riverstone (eigenaar van de Onyx-centrale op de Maasvlakte), Uniper (eigenaar van een energiecentrale in Rotterdam) en RWE (eigenaar van een energiecentrale in de Eemshaven).

Sluiten

Wiebes meldt dat een van de drie bereid was in te gaan op het aanbod. Navraag van het FD leert dat dit Riverstone is. Riverstone zal hiervoor subsidie ontvangen. In ruil hiervoor moet het wel voldoen aan een aantal eisen, waaronder het ondersteunen van werknemers. Ook is parlementaire goedkeuring nodig en mag er geen sprake zijn van staatssteun.

Staatssteuntoets

De subsidieaanvraag van Riverstone wordt nu nader onderzocht, vooral of het bedrijf aan de gestelde eisen voldoet. Wanneer dit het geval is, zal Wiebes de Europese Commissie vragen een staatssteuntoets uit te voeren. Als het resultaat van dit alles bekend is, zal hij de Kamer hierover verder informeren.

Zie ook: Energiecentrale Riverstone ligt stil door technisch defect

English translation

Riverstone wants to close power plant on Maasvlakte

As the only one of the three owners of a coal-fired power plant in the Netherlands, Riverstone accepts the government’s offer to close it. This was announced by Minister Wiebes of Economic Affairs.

In his letter to the House of Representatives, the minister describes how he made three owners of coal-fired power plants in the Netherlands a ‘call for proposal’ to close them. He addressed Riverstone (owner of the Onyx power plant on the Maasvlakte), Uniper (owner of a power plant in Rotterdam) and RWE (owner of a power plant in the Eemshaven).

Closure

Wiebes reports that one of the three was willing to accept the offer. Inquiries from the FD reveal that this is Riverstone. Riverstone will receive a subsidy for this. In exchange, it must meet a number of requirements, including supporting employees. Also, parliamentary approval is required and no state aid may be involved.

State aid test

Riverstone’s subsidy application is now being examined in more detail, especially whether the company meets the set requirements. If this is the case, Wiebes will ask the European Commission to carry out a state aid test. If the result of all this is known, he will inform the House of Representatives further.