Startersbanen

English translation ->

Zuid-Holland stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor een pilot waarbij mkb- en hbo-opgeleide jongeren startersbanen krijgen aangeboden. Misschien krijgt dit initiatief een landelijk vervolg.

Mede door de coronacrisis kunnen in Zuid-Holland 35.000 jongeren moeilijk aan een baan komen. Voor 14.000 van hen zijn de vooruitzichten slecht, omdat ze zijn opgeleid voor een sector die tijdens en na de coronacrisis weinig perspectief biedt.

Jong talent

“Het bedrijfsleven zit in een klem”, zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland en een van de initiatiefnemers van het plan. Hij ziet dat bedrijven nu moeten bezuinigen op hun flexibele schil, die vaak uit jongeren bestaat. Maar binnen een jaar – als er een vaccin is – zal het bedrijfsleven staan te springen om jong talent.

Startersbanen

Zuid-Holland steekt daarom 1,5 miljoen euro in een naar eigen zeggen ‘unieke pilot’, die 150 mbo- en hbo-opgeleide jongeren een startersbaan moet opleveren. Vanaf januari komend jaar kunnen werkgevers subsidie aanvragen om een startende jongere een jaar lang in dienst te nemen. De tegemoetkoming bedraagt 20 procent van het bruto-salaris.

Haven

Hierbij geldt de voorwaarde dat het bedrijf in een ‘toekomstbestendige sector’ werkt (hieronder valt de haven) en/of bijdraagt aan de energietransitie, digitalisering of circulaire economie. Van Meerkerk: “We zijn in gesprek met het Rijk om onze pilot op te schalen naar de rest van Nederland. Dan kunnen er geen 150, maar 1.500 jongerenwerkplekken worden gecreëerd.”

Zie ook: Jongerencampagne voor offshore wind

English translation

Pilot with starter jobs for young people

Zuid-Holland is making 1.5 million euros available for a pilot in which graduates will be offered a starter’s job. Perhaps this initiative will be followed up nationwide.

Partly due to the corona crisis, 35,000 young people are finding it difficult to find a job in Zuid-Holland. For 14,000 of them, the prospects are poor because they have been trained for a sector that offers little prospect during and after the corona crisis.

Young talent

“The business community is in a tight spot”, says Jeffrey van Meerkerk, chairman of the taskforce Human Capital Zuid-Holland and one of the initiators of the plan. He sees that companies now have to cut back on their flexible shell, which often consists of young people. But within a year – if there is a vaccine – the business community will be eager for young talent.

Start-up jobs

Zuid-Holland is therefore investing 1.5 million euros in what it calls a ‘unique pilot’, which is intended to create a start-up job for 150 young people who have completed mbo and hbo education. As of January next year, employers can apply for a subsidy to hire a young person starting out for a year. The subsidy amounts to 20 percent of the gross salary.

Port

This is subject to the condition that the company works in a ‘future-proof sector’ (including the port) and/or contributes to the energy transition, digitization or circular economy. Van Meerkerk: “We are in talks with the government to scale up our pilot to the rest of the Netherlands. Then not 150, but 1,500 youth workplaces can be created.”