Vervolgovereenkomst

English translation ->

Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell hebben een vervolgovereenkomst met Porthos gesloten. Hierin spreken zij af om toe te werken naar het afsluiten van transport- en opslagcontracten.

In het najaar van 2019 tekenden Shell, ExxonMobil, Air Products en Air Liquide een eerdere overeenkomst met Porthos. In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de voorbereidingen van het afvangen, transporteren en opslaan van CO2.

Vervolgovereenkomst

Porthos maakt nu bekend dat de vier deelnemende partijen een vervolgovereenkomst hebben gesloten. Hierin spreken zij af toe te werken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten. De eerstvolgende stappen in het project zijn het afronden van verschillende technische studies en vergunningsprocedures.

Subsidie

Ook wordt subsidie aangevraagd uit de SDE++-regeling. Volgens de bij het project betrokken partijen is dit nodig om het verschil in kosten te overbruggen tussen ETS en het afvangen, transporteren en opslaan van CO2.

Planning

Voor de zomer van komend jaar zullen de vier bedrijven en Porthos waarschijnlijk de definitieve transport- en opslagcontracten tekenen. Na het verkrijgen van de vergunningen – dit zal eind 2021 of begin 2020 zijn – wordt een definitieve investeringsbeslissing genomen. De bouw van de infrastructuur staat voor 2022 en 2023 gepland; in 2024 moet het operationeel zijn.

Zie ook: ‘Voldoende interesse’ van bedrijfsleven in Porthos

English translation

Partners sign follow-up agreement Porthos

Air Liquide, Air Products, ExxonMobil and Shell have concluded a follow-up agreement with Porthos. In this agreement they agree to work towards the conclusion of transport and storage contracts.

In the fall of 2019 Shell, ExxonMobil, Air Products and Air Liquide signed an earlier agreement with Porthos. In this partnership they are working on the preparations for the capture, transport and storage of CO2.

Follow-up agreement

Porthos now announces that the four participating parties have concluded a follow-up agreement. In this agreement, they agree to work towards concluding transport and storage contracts. The next steps in the project are the completion of various technical studies and permit procedures.

Subsidy

A subsidy will also be applied for under the SDE++ scheme. According to the parties involved in the project, this is necessary to bridge the difference in costs between ETS and the capture, transport and storage of CO2.

Planning

Before the summer of next year, the four companies and Porthos will probably sign the final transport and storage contracts. After obtaining the permits – this will be at the end of 2021 or the beginning of 2020 – a final investment decision will be taken. The construction of the infrastructure is planned for 2022 and 2023; it should be operational in 2024.