Ontwerpvergunning zandsuppletie Roggenplaat

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben ingestemd met de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Zandopspuiting is nodig om de Roggenplaat, het leefgebied van vogels en zeehonden, langer te behouden.

De Roggenplaat wordt door de ‘zandhonger’ steeds kleiner, dus wordt zandsuppletie een noodzaak. De ‘zandhonger’ is ontstaan door de aanleg van de stormvloedkering. Daardoor zijn de getijdenstromingen in de Oosterschelde afgenomen en dus niet sterk genoeg meer om de platen – die tijdens stormen zijn afgekalfd – weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Een bedreiging voor de natuur, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid van het gebied. Er is overigens  vastgesteld dat door het opspuiten er geen negatieve gevolgen voor de natuur optreden. Integendeel. Het opspuiten met zand is juist positief voor de natuurwaarden van het gebied hetgeen betekent dat de ontwerpvergunning verleend kan worden.

De uit te voeren suppletie maakt onderdeel uit van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren. Daarin zijn onder andere maatregelen opgenomen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Overheden en natuurorganisaties hebben samengewerkt om het natuurherstelproject mogelijk te maken. Rijkswaterstaat is de uitvoerende partij. (Foto: Rijkswaterstaat)