testrun

English translation ->

Neste heeft in zijn raffinaderij in Finland 400 ton vloeibaar plastic afval omgezet in een grondstof voor de productie van nieuw plastic. Het bedrijf spreekt van een succescvolle testrun.

Neste noemt dit een belangrijke mijlpaal. Niet eerder verwerkte het vloeibaar gemaakt afval op industriële schaal. 400 ton is een hoeveelheid die overeenkomt met wat 20.000 Europeanen gemiddeld aan plastic afval genereren. 

Testrun

Tijdens de testrun verwerkte de raffinaderij verpakkingen en ander gemengd plastic afval tot een grondstof voor gebruik in de petrochemie, bijvoorbeeld om nieuw plastic te maken. Hier gingen volgens het bedrijf uitgebreide onderzoeken en laboratoriumtests aan vooraf. Dit om zich ervan te verzekeren dat het verwerken van het ruwe materiaal haalbaar en veilig is.

Minder afhankelijk

Een van de strategische doelen van Neste is het verminderen van het gebruik van ruwe olie in zijn raffinaderijen. Vanaf 2030 wil het bedrijf jaarlijks meer dan 1 miljoen ton plastic afval verwerken, dat ongeschikt is voor mechanische recycling en nu wordt verbrand of gedumpt. Een dergelijk ‘ecosysteem voor het chemisch recyclen’ vermindert de hoeveelheid plastic afval in het milieu. Ook is het een manier om minder afhankelijk te zijn van fossiele olie bij de productie van nieuw plastic.

Komend jaar wil Neste nieuwe testruns houden bij de raffinaderij van fossiele olie in Porvoo.

Zie ook: Industrie in actie tegen plastic afval in milieu

English translation

Successful test run Neste

At its refinery in Finland, Neste converted 400 tons of liquid plastic waste into a raw material for the production of new plastic. The company speaks of a successful test run.

Neste calls it an important milestone. Never before it processed liquefied waste on an industrial scale. 400 tons is an amount equivalent to what 20,000 Europeans generate on average in plastic waste. 

Feasible and safe

During the test run, the refinery processed packaging and other mixed plastic waste into a raw material for use in petrochemicals, for example to make new plastic. According to the company, this was preceded by extensive research and laboratory tests. This to ensure that the processing of the raw material is feasible and safe.

Less dependent

One of Neste’s strategic goals is to reduce the use of crude oil in its refineries. From 2030 onwards, the company aims to process more than 1 million tons of plastic waste annually, which is unsuitable for mechanical recycling and is now incinerated or dumped. Such an ‘ecosystem for chemical recycling’ reduces the amount of plastic waste in the environment. It is also a way to be less dependent on fossil oil in the production of new plastic.

Next year Neste wants to conduct new test runs at the fossil oil refinery in Porvoo.