Buurman

English translation ->

Bunge heeft zijn raffinaderij voor plantaardige oliën in Rotterdam overgedaan aan buurman Neste. Het Finse bedrijf wil er grondstoffen gaan voorbehandelen.

Neste betaalt het Amerikaanse Bunge een bedrag van 258 miljoen euro voor de raffinaderij in Rotterdam. Deze bestaat uit een voorbehandelingsinstallatie, een tankpark, steigers en een pijplijn naar het terrein van Neste. Beide partijen melden dat de overgang in fases wordt uitgevoerd. Neste verwacht eind 2024 over de extra voorbehandelinscapaciteit te kunnen beschikken.

Extra capaciteit buurman

De Finse onderneming is producent van hernieuwbare diesel en vliegtuigbrandstof gemaakt van afval- en reststoffen. Het verwerken van deze reststromen is volgens Neste een steeds moeilijkere klus, vandaar dat het extra capaciteit nodig heeft om de groeiplannen te realiseren. 

Aandeel verhogen

“We streven ernaar om tegen 2025 het aandeel van afval- en reststoffen in onze grondstoffenmix voor hernieuwbare energie tot honderd procent te verhogen. Ook willen wij ons productieplatform verder laten groeien om in 2030 meer dan 20 miljoen ton broeikasgasreductie voor onze klanten mogelijk te maken”, zegt Peter Vanacker, ceo van Neste.

Sluiskil

Sinds 2011 is Neste in Nederland gevestigd, toen het zijn raffinaderij in de haven van Rotterdam in gebruik nam. Daarnaast beschikt het bedrijf over een raffinaderij in Singapore en een fabriek in Sluiskil, waar hernieuwbare grondstoffen worden voorbehandeld en opgeslagen. Dit voorjaar nam Neste de Count Terminal in Rotterdam over. In Hoofddorp heeft het bedrijf zijn kantoor dat als ‘hub’ fungeert voor hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen.

Zie ook: Neste opent ook kantoor in Nederland

_______________

English translation:

Neste takes over refinery neighbor Bunge

Bunge has handed over his refinery for vegetable oils in Rotterdam to neighbor Neste. The Finnish company wants to pre-treat raw materials there.

Neste will pay the American owner Bunge an amount of 258 million euros for the refinery in Rotterdam. This consists of a pre-treatment installation, a tank farm, jetties and a pipeline to the Neste site. Both parties report that the transition is being carried out in phases. Neste expects to have the extra pre-treatment capacity at its disposal by the end of 2024.

Extra capacity

The Finnish company is a producer of renewable diesel and aviation fuel made from waste and residues. According to Neste, processing these residual flows is an increasingly difficult job, which is why it needs extra capacity to realize its growth plans. 

Increase share

“We aim to increase the share of waste and residues in our renewable energy mix to one hundred percent by 2025. We also want to further grow our production platform to enable more than 20 million tons of greenhouse gas reduction for our customers by 2030”, says Peter Vanacker, CEO of Neste.

Sluiskil

Neste has been based in the Netherlands since 2011, when it opened its refinery in the port of Rotterdam. In addition, the company has a refinery in Singapore and a plant in Sluiskil, where renewable raw materials are pre-treated and stored. This spring, Neste took over the Count Terminal in Rotterdam. In Hoofddorp the company has its office that functions as a ‘hub’ for renewable aviation fuels.