Keuze voor ‘Blue Growth’ pakt goed uit

Met de ommezwaai richting de ‘Blauwe Groei’ (dit na het wegvallen van de ferrytrafieken) lijkt de haven van Oostende de juiste keuze te hebben gemaakt. De realisaties in 2016 zijn in ieder geval een opsteker voor de volgende jaren. Zeker vanaf 2018, want dan worden de windparken Rentel en Norther gebouwd. Niet ondenkbaar is dat deze eveneens een verdere en forse groei zullen genereren.

Het jaar 2016 laat een trafiek optekenen van 1.463.988 ton, een stijging met 13,1 procent  Het betreft bulktrafieken: zand, grint, kleiproducten (kattenbakvulling), ertsen als ferrosilicium en ferrochroom, houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Door de bouw van het Nobelwind-windparknam het aantal schepen (exclusief visserij en pleziervaart) toe van 2.687 naar 3.406 (+26,8 procent).

Eind 2015 was de tewerkstelling in de voorhaven voor het eerst boven de 1.000 gestegen (1.015 banen) waarvan 280 in de offshore windactiviteit.  In 2016 tellen we 1.103 banen waarvan 366 in de offshore windgerelateerde bedrijven (+30 procent). Het betreft hier dan voornamelijk lokale mensen in vast dienstverband.

Niet inbegrepen in deze cijfers is de tijdelijke tewerkstelling, die de behandeling van de funderingen voor het Nobelwind-project met zich meebracht en dat al snel een paar honderd bedroeg. Een dertigtal mensen van Jan de Nul en Vestas zijn nu nog ter plaatse om de verdere montage te begeleiden. Op de mensen van Jan de Nul na waren dit veelal niet-Belgen (Denen, Nederlanders, Duitsers, Polen).

Ook niet inbegrepen zijn de bemanningen van de crew transfer vessels, die dagelijks een niet aflatende stroom technici van en naar de windmolenparken brengen. Een dertigtal CTV’s is momenteel actief; 110 verschillende CTV’s zijn in 2016 voor lange of korte tijd in de haven actief geweest.

De haven doet in 2017 substantiële investeringen om voldoende accommodatie te kunnen bieden aan de groeiende offshore activiteiten. Ook het Vlaams Gewest levert zijn aandeel met de renovatie van kaai 101, de geplande verbreding van de haventoegang aan de Halve Maan en de bouw van onderzoekinfrastructuur op de Greenbridge site.

Met dit alles bouwt Haven Oostende verder aan haar toekomst als dé hub voor de offshore industrie met hoogwaardige stabiele tewerkstelling als voornaamste resultaat.