Elektrolyserindustrie

English translation ->

In Nederland kan een nationale elektrolyserindustrie van de grond komen, vinden TNO en FME. Maar dan moet er nog wel het een en ander gebeuren.

Het is bekend: aan groene waterstof wordt een belangrijke rol toegedicht in de energietransitie. Dit wordt gemaakt uit groene stroom, met behulp van elektrolysers. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vraag naar elektrolysers in de toekomst zal toenemen. 

Elektrolyserindustrie

TNO en FME hebben in een verkenning uitgezocht welke kansen de bouw van elektrolysers de Nederlandse maakindustrie biedt. Op dit moment telt Nederland ongeveer zeventig bedrijven die zich richten op het ontwikkelen en produceren van materialen en onderdelen van elektrolysers. Dit zijn over het algemeen bedrijven die een bescheiden positie in de markt innemen. 

Samenwerken en innoveren

Volgens TNO en FME hebben ze wel de mogelijkheid om samen tot een nationale elektrolyserindustrie uit te groeien. Daarvoor is het nodig dat deze bedrijven in de keten samenwerken en innoveren. Daarom zijn TNO en FME van plan een Elektrolyser Makersplatform op te richten.

Platform

Ook doen beide organisaties een aantal aanbevelingen. Zo is het ‘hard nodig’ dat een actieve community wordt opgezet van maakbedrijven die zich toeleggen op de productie van elektrolysers. Op dit platform zouden vraag en aanbod kunnen worden verbonden. Verder is het zaak in te zetten op een strategisch innovatieprogramma voor de productie van elektrolysers.

Zie ook: Eneco en Shell winnen aanbesteding offshore windpark

English translation

Opportunities for electrolyser industry

In the Netherlands a national electrolyser industry can be set up, TNO and FME find. But there are still some things that need to be done.

It is well known: green hydrogen is being attributed an important role in the energy transition. This is made from green electricity, using electrolysers. It is expected that the demand for electrolysers will increase in the future. 

Electrolyser industry

TNO and FME have explored the opportunities that the construction of electrolysers offers the Dutch manufacturing industry. There are currently about seventy companies in the Netherlands that focus on the development and production of materials and components for electrolysers. These are generally companies that occupy a modest position in the market. 

Opportunity

According to TNO and FME, they do have the opportunity to grow together into a national electrolyser industry. This requires these companies in the chain to work together and innovate. That is why TNO and FME intend to set up an Electrolyser Makers Platform.

Platform

Both organisations also make a number of recommendations. For example, it is ‘desperately needed’ to set up an active community of manufacturing companies that focus on the production of electrolysers. This platform could connect supply and demand. It is also important to focus on a strategic innovation program for the production of electrolysers.