300 banen in Nederland

English translation ->

IHC voert een reorganisatie door, waarbij het 300 banen in Nederland schrapt. In totaal vallen er 1.100 gedwongen ontslagen.

De scheepsbouwer maakt het nieuws vandaag bekend. Van de 1.100 gedwongen ontslagen gaat het om 300 banen in Nederland, 300 in het buitenland en 500 die tot de flexibele schil behoren. Ook gaat IHC een aantal bedrijfsonderdelen verkopen. Geprobeerd is het aantal ontslagen op de werkvloer te beperken. Wel wordt het mes in relatief veel kantoorfuncties gezet.

Verliesgevende scheepsbouwprojecten

Het bedrijf zit in de problemen door een aantal verliesgevende scheepsbouwprojecten. Naar verwachting zal het verlies dit jaar ongeveer even groot uitvallen als in 2019, toen dit 226 miljoen euro bedroeg. In het FD zegt interim-ceo Gerben Eggink dat IHC ook hinder ondervindt door de Covid-19-uitbraak en de tegenvallende bagger- en offshore markt.

‘Realistische omzet’

Door deze sanering bereidt IHC zich voor op een ‘realistische omzet’ van tussen de 600 en 700 miljoen euro. Een aantal jaar geleden richtte het bedrijf zich op advies van een groot consultancybureau op een verdubbeling van de omzet, richting de twee miljard euro. 

300 banen in Nederland

“Vooruitlopend op die hoge omzet is de organisatie heel complex en heel groot geworden. Met veel te veel lagen en veel te veel managers. Er was ook te weinig beslissingsbevoegdheid op lagere niveaus. Dus al met al een veel te hoog kostenniveau”, aldus Eggink in de krant. (Foto: Twitter/IHC)

Zie ook: IHC IQIP investeert in blue piling-technologie

English translation

IHC cuts 300 jobs in the Netherlands

IHC is implementing a reorganization in which it is cutting 300 jobs in the Netherlands. In total there are 1,100 redundancies.

The shipbuilder announces the news today. Of the 1,100 redundancies it concerns 300 jobs in the Netherlands, 300 abroad and 500 that belong to the flexible shell. IHC will also sell a number of business units. An attempt has been made to limit the number of redundancies in the workplace. However, a relatively large number of office functions will be cut.

Shipbuilding projects

The company is in trouble due to a number of loss-making shipbuilding projects. It is expected that the loss this year will be about the same as in 2019, when it amounted to 226 million euros. In the FD, interim CEO Gerben Eggink says that IHC is also suffering as a result of the Covid-19 outbreak and the disappointing dredging and offshore market.

‘Realistic turnover’

As a result of this remediation, IHC is preparing for a ‘realistic turnover’ of between 600 and 700 million euro. A number of years ago, on the advice of a large consultancy firm, the company focused on doubling its turnover to two billion euros. 

Too many layers

“In anticipation of this high turnover, the organization has become very complex and very large. With far too many layers and far too many managers. There was also too little decision-making power at lower levels. So, all in all, far too high a cost level,” says Eggink in the newspaper. (Photo: Twitter/IHC)