Energietransitiefonds

English translation ->

Bedrijven kunnen een beroep doen op het Energietransitiefonds. 100 miljoen euro is beschikbaar voor de ondersteuning van grote duurzame projecten.

De kas van het Energietransitiefonds is gevuld met opbrengsten uit de verkoop van Eneco. Hiermee kunnen duurzaamheidsinvesteringen worden ondersteund, zoals in het recyclen van plastics, het aanleggen van infrastructuur voor waterstofprojecten, de opslag van energie en de elektrificatie van de industrie. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid) van de gemeente Rotterdam hoopt dankzij dit steuntje in de rug de energietransitie te versnellen.

Energietransitiefonds

Bonte rekent erop ‘een veelvoud aan investeringen door het bedrijfsleven’ los te krijgen. “Met het Energietransitiefonds helpen we de Rotterdamse haven en industrie op weg naar een nieuw en duurzaam verdienmodel. Van olie en kolen naar groene waterstof en grootschalige windparken op de Noordzee. De energietransitie is de nieuwe motor van de Rotterdamse economie.” De gemeente hoopt ook financiële bijdragen van het Rijk en de EU te krijgen.

Voorwaarde

InnovationQuarter gaat in opdracht van de gemeente het Energietransitiefonds managen. “Wij danken de gemeente voor het vertrouwen om het Energietransitiefonds te gaan uitvoeren. En we zijn zeer gedreven om op deze manier een nog grotere bijdrage te leveren aan de next economy”, aldus directeur Rinke Zonneveld van de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Bedrijven kunnen zich hier aanmelden voor financiering van hun project. Voorwaarde is dat het project ten minste Technology Readiness Level 6 heeft bereikt.

Zie ook: Miljoenen uit verkoop Eneco in fonds voor energietransitie

English translation

The Energietransitiefonds has been opened

Companies can appeal to the Energietransitiefonds. 100 million euro is available to support large sustainable projects.

The cash register of the Energietransitiefonds is filled with proceeds from the sale of Eneco. This can be used to support sustainability investments, such as the recycling of plastics, the construction of infrastructure for hydrogen projects, the storage of energy and the electrification of industry. Alderman Arno Bonte (sustainability) of the municipality of Rotterdam hopes that this support will accelerate the energy transition.

Energietransitiefonds

Bonte is counting on getting ‘a multitude of investments by the business community’ off the ground. “With the Energietransitiefonds we are helping the port of Rotterdam and industry on their way to a new and sustainable earnings model. From oil and coal to green hydrogen and large-scale wind farms in the North Sea. The energy transition is the new engine of Rotterdam’s economy.” The municipality also hopes to receive financial contributions from the national government and the EU.

Condition

InnovationQuarter will manage the Energietransitiefonds on behalf of the municipality. “We thank the municipality for the confidence it has in the implementation of the Energietransitiefonds. And we are very driven to make an even greater contribution to the next economy in this way”, says director Rinke Zonneveld of the regional development company. Companies can apply here for financing for their project. The condition is that the project has at least reached Technology Readiness Level 6.