Waterinjecties

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam test een nieuwe manier van baggeren, waarbij het van waterinjecties gebruikmaakt. De afgelopen twee jaar is het Calandkanaal op deze wijze uitgediept.

Baggeren met behulp van waterinjecties heeft de toekomst, stelt het havenbedrijf. Het werkt als volgt: water wordt in de bodem van de te baggeren ligplaats of vaargeul geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat er een homogeen mengsel van water en sediment, dat door de zwaartekracht of stroming wegstroomt.

Waterinjecties

Het havenbedrijf heeft deze methode de afgelopen twee jaar in het Calandkanaal uitgeprobeerd. Het bleek een behoorlijk kostenvoordeel op te leveren. In plaats van een sleephopperzuiger in te schakelen om het slib te verwijderen, wordt de bodem eens in de zes tot acht weken met water ingespoten. 

Minder last

Op deze wijze baggeren is volgens het havenbedrijf geschikt voor moeilijk bereikbare locaties in de haven en voor op drukbezette ligplaatsen. Klanten hebben zo minder last van ondiepe ligplaatsen of van baggerwerkzaamheden die de overslag van goederen hinderen.

PRISMA

De test past in het PRogramma Innovatie Sediment MAnagement (PRISMA) van het havenbedrijf. Hierin werkt het havenbedrijf met onderzoeksinstituten als de TU Delft, Deltares en MARIN aan innovatieve wijzen van baggeren en wordt geprobeerd de karakteristieken van slib beter vast te stellen.

Zie ook: Boskalis gaat baggeren in haven Emden

___________________

English translation

Port authority carries out dredging test with water injections

The Port of Rotterdam Authority is testing a new way of dredging, using water injections. Over the past two years the Calandkanaal has been deepened in this way.

Dredging with the help of water injections has the future, according to the port authority. It works as follows: water is injected into the bottom of the berth or channel to be dredged. This creates a homogeneous mixture of water and sediment, which flows away by gravity or current.

Water injections

The port authority has tried this method in the Calandkanaal over the past two years. It turned out to be quite a cost advantage. Instead of using a trailing suction hopper dredger to remove the sludge, the soil is injected with water once every six to eight weeks. 

Less bothered

According to the port authority, dredging in this way is suitable for hard-to-reach locations in the port and for busy berths. As a result, customers are less bothered by shallow berths or dredging activities that hinder the transfer of goods.

PRISMA

The test fits into the PRogramma Innovatie Sediment MAnagement (PRISMA) of the port authority. Here the port authority works with research institutes such as TU Delft, Deltares and MARIN on innovative ways of dredging and tries to better determine the characteristics of sludge.