Groene belastingen voor industrie

Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert groene belastingen in te voeren voor de industrie. Niet alleen voor het verbranden van fossiele brandstoffen, maar ook voor het gebruik van fossiele grondstoffen.

Deze aanbevelingen doet het instituut in het rapport ‘Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval’.

Broeikasgassen

Uitgedrukt in geld is de milieuschade op jaarbasis reusachtig: ongeveer zeven miljard euro. Daarbij gaat het vooral om milieuschade door broeikasgassen, fijnstof en stikstofoxiden. Deze uitstoot komt voornamelijk vrij bij de productie van aluminium, ijzer, plastic, kunstmest, staal en auto-onderdelen.

Verwerken van fossiele grondstoffen

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving schiet het huidige fiscale systeem tekort bij milieuschade door het gebruik van fossiele energiedragers als grondstof. De nadruk ligt nu te veel op de emissies die door het verbranden van fossiele brandstof vrijkomen. Liefst vijfenvijftig procent van het totale energiegebruik wordt nu niet belast, stelt het bureau. Dit geldt overigens niet alleen voor het verwerken van fossiele grondstoffen, maar ook voor het gebruik van elektriciteit in de industrie.

Groene belastingen

Volgens de huidige aanpak komen de kosten van milieuschade vooral op het bordje van de eindverbruiker of consument. Dat beprijzen moet eerder in de keten, vindt het planbureau. De producenten die fossiele grondstoffen gebruiken moeten daarvoor betalen. Datzelfde geldt voor fabrieken die fossiele brandstoffen verbranden. “Fiscale vergroening kan op die plek het beste prikkelen om schoner te produceren. Belasting heffen bij eindverbruikers is minder effectief”, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving.

Afvalstoffenheffing

Concreet kan het verwerken van fossiele grondstoffen al worden belast door een aantal vrijstellingen in de bestaande Energiebelasting af te schaffen. Ook moet volgens het bureau een ‘brede maar goed vormgegeven’ afvalstoffenheffing worden opgetuigd, waarmee zowel het verbranden als storten van afval wordt beprijsd. Tot slot kan deze fiscale verzwaring worden gecompenseerd door het verlagen van andere belastingen of het verlenen van subsidies.

Zie ook: Chemische industrie wil uitstoot broeikasgassen aanpakken